Air Products Home

News ReleaseFreshline™ Nová Obchodní Značka Potravinářských Plynů

September 29, 2005

Air Products je mezinárodní společnost a proto propaguje podobné nebo stejné produkty v mnoha zemích. Současně věnuje velkou pozornost plnění požadavků evropské a národní legislativy. Každý obor lidské činnosti má svou legislativu a zákonný rámec. Některé obory, například farmaceutický průmysl, mají zavedena přísná pravidla poměrně dlouhou dobu. Jiné obory, jako například potravinářství, prochází v současnosti výrazným zvýšením základních zákonných požadavků. Všechny látky, které přicházejí do přímého styku s potravinami, nebo jsou jejich součástí (např.:CO 2 v sycených limonádách) musí splňovat stejné požadavky jako potraviny.

Mezi potravinářské plyny Air Products proto již nepatří pouze plyny pro sycení a čepování nápojů, ale také další rozsáhlý sortiment plynů pro balení v ochranných atmosférách (MAP – Modified Atmosphere Packaging). Air Products tyto plyny vyrábí a dodává do potravinářského průmyslu v různých typech obalů. Pro malé zákazníky dodáváme stlačené plyny v lahvích a svazcích lahví. Středním odběratelům kapalné plyny v zásobnících Euro-Cyl. Pro velké spotřeby instalujeme výrobní zařízení u zákazníka On-Site. Všechny tyto typy dodávek potravinářských plynů splňují národní a také evropskou legislativu.

Od 1. září 2005 jsme změnili označení produktové řady všech potravinářských plynů z TOPGAS™ na FRESHLINE™. Hlavním důvodem je jednotnost značení potravinářských plynů v Evropské divizi Air Products. Původní obchodní značka TopGas byla určena především pro čepování nápojů. Nová produktová řada Freshline je rozšířena o další produkty určené především pro balení v ochranných atmosférách. Jednotnost názvů a značení potravinářských plynů umožňuje našim zákazníkům, kteří využívají volnost obchodu v Evropské unii nakupovat stejné produkty od různých poboček Air Products. Navíc tato jednotnost přináší úspory v marketingové komunikaci se zákazníky, protože celá Evropská divize Air Products propaguje stejné produkty.

Pod novou registrovanou obchodní značku FRESHLINE™ přechází celý sortiment plynů pro potravinářský a nápojový průmysl. Značka je zárukou kvality pro pivo, sycené limonády, balené masné výrobky, mléčné výrobky s prodlouženou trvanlivostí, a řadu dalších potravin. Použití čistých potravinářských plynů, nebo jejich směsí zahrnuje také mražení a rychlé zchlazování produktů dusíkem a suchým ledem.

Air Products dodává ucelený sortiment plynů pro potravinářské aplikace a zároveň patří mezi specializované dodavatele špičkových technologií, které využívají potravinářské plyny (např. mrazicí skříně a tunely). Nejvíce používanými plyny jsou dusík, CO2 a kyslík. Z dalších plynů se v menší míře používá vodík, etylen, oxid siřičitý a oxid dusný.

Dusík je využíván v kapalné i plynné formě. Kapalný dusík, jehož teplota dosahuje -196 °C, se uplatňuje při šokovém mražení a chlazení potravin v mrazicích tunelech nebo skříních. Plynný dusík je používán jako ochranná atmosféra při balení potravin či stáčení nápojů, a to buď samostatně, nebo ve směsi s jinými druhy plynů.

CO2 v plynné formě nachází největší uplatnění v nápojovém průmyslu při sycení nápojů a jako součást ochranných atmosfér při balení potravin, kde zamezuje růstu mikroorganismů, zejména plísní a aerobních bakterií. CO2 v tuhé fázi ve formě pelet (suchý led) zajišťuje chlazení přepravních, nebo prodejních kontejnerů.

Kyslík je většinou součástí směsí s jinými plyny a je doporučován pro balení masných výrobků, kde příznivě působí na zachování optimální barvy masa.

Pro čepování piva a nealkoholických nápojů jsou určeny čisté plyny, nebo směsi potravinářských plynů řady FRESHLINE™. Ve vybraných lokalitách nabízíme také expresní rozvoz těchto plynů Gas Taxi. Tento rozvoz patří mezi naše nejvíce vyhledávané služby.

Air Products poskytuje svým zákazníkům záruku, která splňuje požadavky následující legislativy:

  • Nařízení EU 178/2002, Obecné zásady a požadavky potravinového práva
  • Nařízení EU 852/2004, Hygiena potravin
  • Nařízení EU 2000/13/ES, Označování potravin
  • Zákon č. 110/1997 Sb. dle novely č. 45/2004 Sb. Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
  • Vyhláška 54/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek
  • Zákon č. 259/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“, ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
  • Požadavky na čistotu potravin – Vyhláška č. 318/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídavných látek

Connect with us on:

|
X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close