Air Products Home

News ReleaseAir Products pleit voor zorgvuldige omgang met beschikbaar helium

Walter Nelson (Air Products) spreekt op EIGA-congres over de levering van helium

February 05, 2013 Arnhem

Net als bij de fossiele brandstoffen is de wereldwijde voorraad helium beperkt. "Hoewel de nu bekende voorraden toereikend zijn om aan de vraag in de komende honderd jaar te voldoen en we dankzij nieuwe technologieën voor winning en exploratie waarschijnlijk nog wel op nieuwe voorraden zullen stuiten, moet de beschikbare hoeveelheid helium wel goed worden beheerd", zei Walter Nelson tijdens een symposium van de European Industrial Gas Association (EIGA) afgelopen week in Brussel. Nelson is verantwoordelijk voor de helium-activiteiten van Air Products.

Air Products is een van de grootste producenten van helium in Amerika en wereldwijd een van de belangrijkste leveranciers. Er is al enige tijd veel discussie over de krappe markt en de beschikbaarheid van helium. In zijn presentatie ging Nelson in op alle aspecten van de handel in helium: waar helium vandaan komt; hoe de vraag zich ontwikkelt en waarvoor het edelgas gebruikt wordt; de beschikbaarheid en de distributie; het tekort aan helium en de pogingen die ondernomen worden om zo zuinig mogelijk met het gas om te gaan en waar mogelijk te recyclen. Nelson behandelde echter ook de belangrijkste maatregelen die genomen moeten worden om de productie en levering van helium nu en in de komende jaren op peil te houden.

Het belang van een goede beschikbaarheid van helium voor de maatschappij kan eenvoudig toegelicht worden door een opsomming van de gebruiksdoeleinden. De belangrijkste afzetmarkt voor helium is de gezondheidszorg, waar het gas wordt toegepast in MRI-scanners en bij de productie van MRI-apparatuur. Ook in de semi-conductor industrie wordt helium veel gebruikt. Andere markten zijn wetenschappelijk onderzoek, analyse, lekdetectie en traditionele toepassingen als lasersnijden, lassen, ballonnen en gasmengsels voor duikers.

Nelson vertelde dat het tekort op de heliummarkt vooral te wijten is aan de daling van de productie van aardgas en liquefied natural gas (LNG), maar ook omdat wereldwijd verschillende fabrieken stilgelegd zijn, waar helium geproduceerd werd. Er bestaan geen ondergrondse voorraden van puur helium; helium wordt gewonnen als bijproduct bij de productie van aardgas.

"Het huidige tekort aan helium is zonder precedent", merkte Nelson op. "Energiebedrijven moeten bij de winning van aardgas investeren in de productie van helium om de levering van helium op gang te houden en zelfs uit te breiden. Dat kan niet altijd, want niet alle gasvelden zijn hetzelfde. Een deel van de daling in de productie van helium is te wijten aan het feit dat de gasbedrijven zich bij de winning van aardgas nu vooral richten op 'nat' aardgas, dat rijk is aan hogere koolwaterstoffen en dat eerder vloeibaar wordt. 'Droog' gas dat over het algemeen meer helium bevat, bestaat met name uit methaan en ethaan en is uit commercieel oogpunt minder interessant.

Een ander belangrijk aspect, dat een negatieve impact op de wereldwijde levering van helium kan hebben, is wetgeving waarover momenteel in de USA wordt gesproken. Die heeft betrekking op het heliumreservoir dat nu nog onder beheer van het Bureau of Land Management (BLM) valt en dat momenteel 30 procent van alle helium ter wereld levert. Nelson: "De USA zou de BLM moeten toestaan zijn activiteiten uit te breiden, waardoor helium uit deze belangrijke bron beschikbaar blijft. Als dat niet gebeurt en de BLM geen toestemming krijgt om die federale reserves aan te spreken, dan bestaat de kans dat die voorraad ontoegankelijk wordt. De gevolgen voor de beschikbaarheid van helium in Amerika en de rest van de wereld zullen enorm zijn en tot chaos leiden. Wetgeving, die BLM in staat stelt om helium te blijven leveren, betekent een goede overbrugging van de periode tot de ingebruikname van enkele nieuwe productiefaciliteiten voor aardgas en helium."

De nieuwe productielocaties, waar Nelson op doelde, zijn bijvoorbeeld een nieuwe aardgas productiefaciliteit die levert aan een heliumfabriek in Wyoming, waarin Air Products zelf een belang heeft; een LNG- en heliumproject in Qatar en nieuwe productiefaciliteiten voor LNG en helium die in Algerije in aanbouw zijn. Al deze projecten worden naar verwachting dit jaar operationeel. "Alleen als deze drie nieuwe productiefaciliteiten voor helium operationeel zijn en de bestaande fabrieken weer normaal werken, zal de wereldwijde levering van helium weer stabiliseren. De wetgeving om BLM in staat te stellen helium te blijven leveren, is cruciaal voor vele bedrijfstakken", benadrukte Nelson.

Nelson ging ook kort in op de maatregelen die gebruikers en producenten kunnen nemen om het verbruik van helium te beperken en moedigde hen aan om investeringen te doen om helium terug te winnen en te recyclen, waar dat praktisch mogelijk is. "Stel dat we al die maatregelen kunnen treffen en dat ze allemaal het gewenste effect hebben, dan hebben we voor de komende jaren voldoende helium voor alle eindgebruikers en fabrikanten", was Walter Nelson's conclusie.

Connect with us on:

|

Contact Information

An error has occured, please fix the highlighted fields.
To request a quote or for more information about Air Products, please fill out the form below, and an Air Products representative will contact you shortly.
Please use the form below to contact us.

What can we answer for you?

  1. What kind of inquiry?

If you would prefer to contact us by phone, you can call any of our Air Products locations worldwide by visiting Worldwide Locations & Phone Numbers.

X

This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us to better understand our users. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Legal Notice to learn more.

Close