Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Standardní prodejní podmínky společnosti Air Products

Platnost. Tyto standardní podmínky se nevztahují na případ, kdy spolu kupující a prodávající uzavřeli písemnou smlouvu o dodávaném produktu, kterou prodávající řádně uzavřel. V případě neexistence takové smlouvy platí tyto standardní prodejní podmínky. Pokud kupující převezme od prodávajícího takto dodané produkty, pak se má za to, že kupující tím vyslovil svůj trvalý souhlas s těmito standardními prodejními podmínkami a jejich platnost potvrzuje.

1. Záruka na produkt a specifikace. Prodávající zaručuje, že produkt dodaný kupujícímu odpovídá standardní specifikaci prodávajícího pro produkt zakoupený podle těchto podmínek nebo běžné specifikaci daného produktu, kterou strany v písemné podobě dojednaly, a že v době dodání prodávající tento produkt vlastní a má právo jej převést a doručit bez jakýchkoli závazků a břemen. Jakékoli služby poskytnuté prodávajícím budou provedeny kvalitně a odborně. V případě, že do 30 dnů od data, kdy měly být takové služby poskytnuty, kupující písemně oznámí prodávajícímu, že tyto služby nebyly provedeny kvalitně a odborně, prodávající jakékoli takové služby upraví nebo napraví. VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNOU ZÁRUKOU A PLATÍ NAMÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I KONKLUDENTNÍCH, FAKTICKÝCH I ZE ZÁKONA, ZEJMÉNA, A BEZ OMEZENÍ PLATNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO, JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Prodávající může aktuálně podle svých postupů pro řízení změn změnit produkt nebo zdroj produktu, suroviny, dokumentaci, analytické postupy, balení, způsob výroby či nabídky (dále jen „změny produktu“), avšak za předpokladu, že s výjimkou působení vyšší moci či neočekávané události zašle prodávající kupujícímu písemné oznámení alespoň tři (3) měsíce před (i) zastavením či přerušením výroby produktu, (ii) zastavením nabízení produktu na obecném trhu v příslušném regionu nebo před (iii) provedením takové změny produktu, která podle prodávajícího na základě prověrek a výsledků analýz provedených podle postupů pro řízení změn prodávajícího způsobí statisticky významné změny ve specifikaci produktu. Prodávající poskytne kupujícímu na jeho žádost podpůrná data a zkušební vzorky.

2. Požadavky na dodání a skladování. Na produktech a dokumentech dodávaných kupujícímu budou uvedeny údaje prodávajícího. Dodací podmínkou je výrobní nebo distribuční zařízení FCA prodávajícího, případně dodávající vozidlo prodávajícího. Momentem dodání přechází veškeré riziko ztráty na kupujícího. Titul k zařízení prodávanému podle těchto podmínek, včetně všeho příslušenství, dalšího přináležejícího a dodávaného vybavení a součástí, přechází na kupujícího až po zaplacení všech dlužných částek v hotovosti a do té doby na ně má prodávající zástavní nárok. Titul k ostatním produktům přechází na kupujícího jejich dodáním. Od momentu převzetí zásilky přepravními společnostmi do momentu jejich dodání příjemci přebírají tyto přepravní společnosti veškerou odpovědnost za škodu na zboží. Odpovědnost prodávajícího za takové škody končí odesláním. Veškeré zásilky, které opouštějí závod prodávajícího, byly řádně zkontrolovány. Neprodleně po převzetí zboží kupující zásilku zkontroluje. Jestliže je zásilka doručena s poškozenou přepravní bednou nebo balením, nechá kupující přepravce zapsat stav zásilky do stvrzenky. Zásilky poškozené při přepravě nebudou vraceny prodávajícímu. Namísto toho kupující ihned upozorní přepravce a zašle mu písemnou reklamaci. Pokud nebude kupující postupovat tímto způsobem, neuzná přepravce žádný nárok kupujícího na následné škody.

Nestandardní místní doručování (například večer, o víkendu nebo státním svátku) a výjimečné dodávky budou zajištěny za případný příplatek podle skutečných nákladů prodávajícího a poplatků za manipulaci. Bez souhlasu prodávajícího nebudou produkty prodávajícímu vraceny proti dobropisu ani v případě záručních reklamací. Prodávajícímu mohou být podle jeho uvážení vráceny nepoužívané, prodejné produkty, jejichž zbývající životnost je delší než 75 % původní životnosti, a to pouze po písemném schválení ze strany prodávajícího. Autorizované vrácení zboží je zpoplatněno poplatkem ve výši nejméně třiceti procent (30 %) za doplnění zásob a manipulaci a musí být vráceno prodávajícímu podle pokynů prodávajícího původním doručujícím přepravcem, přičemž přepravné hradí kupující.

Jestliže kupující požaduje, aby jej prodávající zásoboval (i) nestandardním produktem nebo (ii) takovým množstvím produktu, které přesahuje běžnou úroveň zásob prodávajícího, pak se kupující zavazuje, že uhradí, a uhradí prodávajícímu cenu za všechny takové produkty, jejichž životnost uplyne dříve, než je kupující použije, a za takové produkty, které kupující nepoužije do doby uplynutí platnosti nebo ukončení smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu tento poplatek dříve, pokud se poptávka kupujícího po takovém produktu sníží a prodávající se oprávněně domnívá, že kupující nespotřebuje takový produkt včas. Kupující má právo obdržet jakýkoli produkt, za který musí zaplatit podle tohoto ustanovení, avšak za předpokladu, že takový produkt se prodává a přijímá ve stavu výhradně „TAK, JAK JE“, A PRODÁVAJÍCÍ NEPOSKYTUJE NA TAKOVÝ PRODUKT ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, ANI VÝLUČNÉ ANI KONKLUDENTNÍ, FAKTICKÉ ANI ZE ZÁKONA, ZEJMÉNA ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, A PRODÁVAJÍCÍ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘIJETÍ ČI POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZE STRANY KUPUJÍCÍHO.

3. Cena a poplatky za produkt. „Cena“ za produkt dodaný prodávajícím kupujícímu se může skládat z jednotkové ceny (pokud se produkt dodává v kapalné formě nebo ve velkém) a měsíčního poplatku. Cena může být upravována. Jestliže prodávající poskytne do určené lokality náhradní nebo dodatečné zařízení, dojde k úpravě měsíčního poplatku a ke stanovení odlišné jednotkové ceny podle aktuálně platných cen prodávajícího. Prodávající bude podle svého vlastního uvážení účtovat kupujícímu a kupující tímto souhlasí, že prodávajícímu zaplatí příplatek za zvýšené náklady na výrobu a dodávky prodávajícího způsobené změnami v zákoně nebo zvýšením cen paliv, energie či surovin (zejména motorové nafty, zemního plynu anebo elektrické energie, které se týkají výrobních závodů prodávajícího – dále jen „příplatky“). Tyto příplatky budou účtovány nad rámec jednotkové ceny a měsíčního poplatku. Jakékoli daně, vyměřené poplatky či nepřímé daně uvalené nebo uložené jakýmkoli současným nebo budoucím zákonem či správním orgánem, které má prodávající hradit v důsledku prodeje a dodání produktů či služeb zde popsaných, budou přičteny k ceně a uhrazeny kupujícím.

4. Maximální množství. Pokud závazek prodávajícího dodávat kupujícímu produkt vychází z poptávky kupujícího po produktu a nikoli ze zadaného množství produktu, bez ohledu na působení či vyhlášení působení vyšší moci, pak si prodávající vyhrazuje právo nedodat kupujícímu množství produktu převyšující sto dvacet procent (120 %) z (i) kupujícím zadaného plánovaného měsíčního požadovaného množství produktu, (ii) kupujícím zadaného odhadovaného měsíčního množství produktu, nebo (iii) měsíčního průměrného objemu produktu nakoupeného kupujícím od prodávajícího v bezprostředně předchozím kalendářním měsíci podle toho, které množství bude nejnižší. Jestliže prodávající dodá takové nadměrné množství, pak na základě oznámení zaslaného kupujícímu tak může prodávající učinit za jinou cenu než je jednotková cena za produkt, dále může kupujícímu naúčtovat další poplatky a výdaje vzniklé v souvislosti s takovým nadměrným množstvím, může nahradit produkt jiným produktem splňujícím specifikaci (bez ohledu na opačné ustanovení o řízení změny) a může přerušit dodávku takového nadměrného množství kupujícímu.

5. Vybavení prodávajícího, tlakové lahve prodávajícího. Titul k vybavení sloužícímu pro dodávku produktu a dodávanému prodávajícím, jeho vlastnictví a kontrola nad ním náleží vždy prodávajícímu a prodávající má právo toto vybavení po uplynutí či ukončení smlouvy odebrat. Po ukončení této smlouvy nebo při trvalém skončení poptávky kupujícího po produktu může prodávající odebrat příslušné vybavení z prostor kupujícího, a jakmile kupující uhradí neamortizované náklady prodávajícího na instalaci včetně nákladů na odstranění, končí povinnost kupujícího platit měsíční poplatek. Pokud jde o tlakové lahve a další nádoby poskytované prodávajícím pro dodávky produktu, jsou tyto tlakové lahve majetkem prodávajícího a kupujícímu jsou na základě těchto podmínek půjčovány. Není-li jinak písemně dohodnuto, kupující souhlasí, že zmíněné tlakové lahve vrátí prodávajícímu v řádném stavu na své riziko a náklady, s pevně uzavřenými ventily. Kupující dále souhlasí, že bude prodávajícímu platit měsíční zádržné po dobu od převzetí nádob, přičemž toto zádržné se počítá v souladu s platným systémem prodávajícího pro účtování zádržného. Kupující souhlasí, že prodávajícímu zaplatí aktuální náklady vzniklé prodávajícímu za jakkoli vzniklou ztrátu, zničení či neopravitelné poškození zmíněných tlakových lahví nebo šroubení, přičemž takové tlakové lahve jsou půjčkou kupujícímu. V případě opravitelného poškození kupující souhlasí, že uhradí skutečné náklady na opravu vzniklé prodávajícímu, včetně nákladů na nutnou přepravu. Zádržné se počítá do vrácení tlakové lahve. Pokud tlakovou lahev není možné vrátit, pak je uplatňováno zádržné do doby, než jsou prodávajícímu uhrazeny náklady na náhradu zmíněné tlakové lahve. Do vrácení tlakových lahví nebo do písemného oznámení kupujícího, že není z jakéhokoli důvodu schopen tlakové lahve vrátit, se bude mít za to, že kupující prokazatelně tyto tlakové lahve drží či je má pod kontrolou. Tvrzení, že byly tlakové lahve kupujícím vráceny, nebudou uznána, pokud kupující nemá podepsanou stvrzenku na formuláři od prodávajícího, která takové vrácení dokládá. Doplňování tlakových lahví bez písemného souhlasu prodávajícího je zakázáno.

6. Fakturace a platba. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu při realizaci každé dodávky a poskytnutí služby, a to měsíčně, zcela podle vlastního uvážení. Veškeré platby dlužné prodávajícímu podle těchto podmínek budou prodávajícímu uhrazeny na místě uvedeném na faktuře. Veškeré faktury jsou splatné beze srážek do 10 dnů nebo na požádání. Částky po splatnosti nesou úrok ve výši 1,5 % měsíčně, nebo ve výši platné zákonné úrokové sazby podle toho, která je nižší. Včasné uhrazení všech splatný částek dlužných kupujícím prodávajícímu podle těchto podmínek, včetně jednotkové ceny, měsíčního poplatku, příplatků a jakýchkoli dalších poplatků smluvně dohodnutých podle těchto podmínek, je výhradní podmínkou dalšího plnění závazků vyplývajících z těchto podmínek ze strany prodávajícího. V případě prodlení s platbou může prodávající přerušit dodávky, aniž by mu hrozilo penále a aniž by tím porušoval či neplnil tuto smlouvu, a zároveň může prodávající zavést nové platební podmínky, zejména nutnost platit hotově při dodávce nebo automatickou platbu apod. Veškeré reklamace kupujícího týkající se jakékoli faktury podle těchto podmínek budou podány písemně do 30 dnů od převzetí faktury. Nepodání písemné reklamace se považuje za vzdání se veškerých nároků souvisejících s takovou fakturou. Jestliže podle výlučného názoru prodávajícího dojde ke zhoršení finančního postavení kupujícího, pak kupující na požádání prodávajícího poskytne předem hotovost nebo dostatečné zajištění, přičemž dodávky mohou být zadrženy až do doby, kdy budou taková hotovost nebo zajištění přijaty, a tento krok ze strany prodávajícího není změnou platebních podmínek podle této smlouvy. Pokud jde o platební závazky kupujícího nebo jeho dceřiných společností vůči prodávajícímu, může prodávající (a) započíst takové závazky proti částkám dlužným kupujícímu nebo jeho dceřiným společnostem, nebo (b) vykompenzovat tyto závazky z jakýchkoli částek placených prodávajícím kupujícímu nebo dceřiným společnostem. Titul k jakýmkoli produktům prodávaným podle této smlouvy, včetně veškerého příslušenství, přechází na kupujícího až po úplném uhrazení částek v souladu s předem schválenými úvěrovými podmínkami prodávajícího a do té doby má prodávající na dané produkty zástavní nárok.

7. Omezení odpovědnosti. Kupující bere na vědomí, že s používáním produktu jsou spojená určitá rizika, že tato rizika chápe a že je jeho odpovědností upozornit a chránit své zaměstnance a další osoby vystavené těmto rizikům při skladování a používání produktu kupujícím. Prodávající poskytne kupujícímu kopie bezpečnostních listů pro materiál vztahujících se na produkt, aby kupující mohl tato varování předat dál, a KUPUJÍCÍ ODŠKODNÍ, OCHRÁNÍ A OBHÁJÍ PRODÁVAJÍCÍHO PŘED JAKOUKOLIV ODPOVĚDNOSTÍ VZNIKLOU Z DŮVODU NEUPOZORNĚNÍ NA TAKOVÁ VAROVÁNÍ. Kupující bere na vědomí, že může obdržet a instalovat zařízení k vyzkoušení vzorku produktu, aby před použitím mohl zkontrolovat, zda se shoduje se specifikací. Kupující přebírá veškeré riziko a odpovědnost za ztrátu, škody a újmu osobám nebo na majetku kupujícího a jiných stran vyplývající z přítomnosti nebo používání produktu. KUPUJÍCÍ OBHÁJÍ, OCHRÁNÍ A ODŠKODNÍ PRODÁVAJÍCÍHO V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NÁROKŮ, ZTRÁT ČI ŠKOD, KTERÉ VZNIKNOU NA ZÁKLADĚ NEBO V SOUVISLOSTI S PŘÍTOMNOSTÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU PO JEHO DODÁVCE PRODÁVAJÍCÍM, AŤ JIŽ K TAKOVÉ UDÁLOSTI DOJDE PŘEDTÍM NEBO POTÉ, CO KUPUJÍCÍ JAKÉKOLIV PRODUKTY ZAKOUPENÉ V SOULADU S TĚMITO PODMÍNKAMI PŘEPRAVÍ JAKÉKOLIV JINÉ STRANĚ NEBO NA JAKÉKOLIV JINÉ MÍSTO, K UDÁLOSTI DOJDE PŘI ODPRODEJI, MANIPULACI NEBO JINAK A AŤ SE JEDNÁ O SAMOSTATNÝ PRODUKT NEBO JEHO KOMBINACI S JINÝMI PRODUKTY, TO VŠE BEZ OHLEDU NA TO, ZDA SE VĚC ZAKLÁDÁ NA ÚDAJNÉ NEBO SKUTEČNÉ NEDBALOSTI ČI ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO.

Výše jakéhokoli nároku libovolného druhu týkajícího se nedodaného produktu nepřekročí jednotkovou cenu splatnou podle této smlouvy za produkt, na který se daný nárok vztahuje, a výhradním a výlučným opravným prostředkem kupujícího (s výjimkou opravného prostředku ve formě zrušení pro podstatné neplnění) za dodání neshodného produktu bude náhradní shodný produkt prodávajícího dodaný kupujícímu ve stejném množství bez jeho dalších výdajů. Prodávající nenese smluvní ani občanskoprávní odpovědnost (včetně nedbalosti a absolutní odpovědnosti) za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné či následné škody vyplývající z plnění či neplnění této smlouvy.

Při poskytování služeb podle této dohody prodávající nepřijímá ani nenese odpovědnost za žádné vady materiálu či zpracování zařízení, které nebylo vyrobeno prodávajícím nebo jeho přidruženými subjekty, ani za žádné podmínky či výskyty ovlivňující správné používání zařízení v důsledku nehody, nedbalosti, zneužití či špatného zacházení se zařízením nebo libovolné jiné příčiny, ať již podobné nebo ne příčinám uvedeným výše.

8. Technická podpora. Kupující souhlasí, že přebírá veškerou odpovědnost za své vlastní, nezávislé vyhodnocení, zda využije technickou podporu a doporučení prodávajícího v souvislosti s touto smlouvou, a dále souhlasí, že přebírá veškeré riziko a odpovědnost vyplývající z nutnosti spoléhat se na takovou podporu a doporučení.

9. Speciální podmínky týkající se prodeje zařízení. Prodávající po dobu jednoho (1) roku od data dodání zařízení prodávaného prodávajícím kupujícímu podle této smlouvy zaručuje, že v době jeho odeslání je toto bez vad na materiálu i dílenském zpracování. VÝŠE UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝLUČNOU ZÁRUKOU A PLATÍ NAMÍSTO JAKÝCHKOLI JINÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH I KONKLUDENTNÍCH, FAKTICKÝCH I ZE ZÁKONA, ZEJMÉNA, A BEZ OMEZENÍ PLATNOSTI VÝŠE UVEDENÉHO, JAKÉKOLI ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Odpovědnost prodávajícího za prodej zařízení je omezena výlučně na náhradu, opravu či vydání dobropisu, kterýžto způsob je výlučně na uvážení prodávajícího, za části, o nichž je během záruční lhůty zjištěno, že byly při odeslání poškozené nebo vadné, a to za předpokladu, že prodávající nenese odpovědnost z této záruky, pokud (i) o zjištění takového poškození nebo vady není prodávající bezodkladně písemně upozorněn kupujícím; (ii) vadná jednotka nebo část není vrácena prodávajícímu na náklady kupujícího; (iii) prodávající neobdrží vadnou jednotku nebo část k úpravě nejpozději do čtyř (4) týdnů od posledního dne záruční lhůty a (iv) pokud přiměřená kontrola takové jednotky nebo části ze strany prodávajícího odhalí, že dané vady nebo poruchy byly způsobeny nesprávným použitím, zanedbáním, nesprávnou instalací, neoprávněnou opravou či úpravou nebo nehodou. Jestliže se zařízení vyráběné prodávajícím skládá především z částí vyrobených jinými výrobci, pak poskytne prodávající kupujícímu takové záruky, jaké prodávající získal od těchto jiných výrobců. Jakékoli oprávnění od prodávajícího pro kupujícího opravňující k opravě nebo úpravě musí být písemné, jinak dochází ke zneplatnění této záruky.

Bez ohledu na všechna ostatní zde uvedená ustanovení a v rozsahu povoleném zákony s ohledem na zařízení, titul k jakýmkoli produktům prodávaným podle této smlouvy, včetně veškerého příslušenství, přechází na kupujícího až po úplném uhrazení částek v souladu s předem schválenými úvěrovými podmínkami prodávajícího a do té doby má prodávající na dané produkty zástavní nárok.

10. Vyšší moc. Strany této smlouvy nebudou v prodlení s plněním svých závazků podle této smlouvy (nebo jiných závazků platby jakékoli částky podle této smlouvy) ani neponesou odpovědnost za škody apod. za neplnění nebo opožděné plnění z důvodů stávky, výluky, společného postupu pracovníků a dalších protestních akcí, požáru, exploze, záplav či jiných přírodních katastrof, občanských nepokojů, výtržností či ozbrojeného konfliktu, a to vyhlášeného i nevyhlášeného, krácení, nedostatku, zavedení přídělového systému či rozdělení běžných zdrojů pracovní síly, materiálů, přepravy, energie či veřejných služeb, nehody, vis major, prodlení ze strany dodavatelů a prodejců, strpění či dobrovolného plnění požadavků vlády či vládních předpisů (platných i neplatných), embarga, poruchy strojního zařízení a vybavení ani z jakéhokoli důvodu podobné i nepodobné povahy, jako jsou výše uvedené důvody a jejich kategorie, které jsou mimo přiměřenou kontrolu strany, na jejichž základě daná strana žádá o výjimku. Strany této smlouvy nebudou muset provádět žádné ústupky ani nikterak žádat či požadovat ukončení jakékoli stávky či jiného koordinovaného jednání pracovníků.  Neprodleně po zjištění takové události a zjištění, že tato událost má nebo bude mít dopad na plnění této smlouvy, zašle strana dotčená takovou událostí druhé straně oznámení a uvede povahu události, předpokládanou dobu jejího trvání a jakékoli kroky přijaté k zabránění či minimalizaci jejího dopadu. Bez ohledu na výskyt jakéhokoli důvodu uvedeného v odstavci výše, pokud budou dodávky jakéhokoli produktu dodávaného podle této smlouvy nebo materiálu pro takový produkt z jakýchkoli stávajících zdrojů prodávajícího z jakéhokoli důvodu omezeny či nejsou-li k dispozici v takovém množství, aby bylo možné splnit vlastní požadavky prodávajícího a jeho závazky vůči zákazníkům, pak je povinností prodávajícího dodat produkt během takové doby v nutně sníženém množství tak, že podle výlučného uvážení prodávajícího bude takové množství produktu, které lze v běžném podnikání prodávajícího získat nebo které je k dispozici od jakéhokoli jeho stávajícího zdroje v místech, odkud jsou dodávky podle této smlouvy běžně odesílány, rozdělen spravedlivě mezi prodávajícího a jeho zákazníky (na základě smluv i bez nich). Prodávající není povinen koupit ani jinak získat produkt nebo materiál pro výrobu produktu, nahradit dodávky opomenuté či omezené podle této smlouvy, přičemž jakékoli takové chybějící dodávky budou z této smlouvy odebrány, aniž by za to kterákoli strana nesla odpovědnost.

11. Řešení sporů. Jakýkoli spor mezi stranami týkající se této smlouvy, který nelze dostatečně rychle vyřešit, bude předložen členovi vyššího vedení všech stran ve snaze spor co nejrychleji vyřešit. Žádná strana nepodá žádnou žalobu ani nezahájí rozhodčí řízení vůči druhé straně do uplynutí 60 dnů od data předání záležitosti takovému členu vyššího vedení. Ustanovení v tomto odstavci nebrání jakékoli straně v zahájení řízení s cílem získat soudní nařízení za účelem zamezení nenapravitelné škody, která by takové straně vznikla.

12. Způsob provádění transakcí prodávajícím. Ceny produktů prodávajícího vycházejí z platných metod prodávajícího pro provádění transakcí, včetně objednávání, kontroly kvality, dodávání, fakturace, inkasa plateb a elektronických obchodních protokolů, přičemž tyto metody se použijí na transakce, které se řídí těmito obecnými podmínkami. Veškeré žádosti kupujícího požadující, aby prodávající používal webové nebo jiné elektronické systémy kupujícího, musí být schváleny prodávajícím a prodávající za využívání takových systémů kupujícího nebude hradit žádné poplatky. Strany se dohodly na přijímání elektronických dokumentů a elektronických podpisů ve vztahu k transakcím zamýšleným touto smlouvou, včetně distribuce, nákupních objednávek, potvrzení nákupních objednávek, faktur a dalších transakcí, které strany mezi sebou aktuálně dohodnou. Bez ohledu na volbu práva, které předepisuje jinak, představují elektronické dokumenty a elektronické podpisy náhradu za fyzické dokumenty a podpisy a právní platnost transakcí nelze na základě neexistence fyzického písemného dokumentu odmítnout.

13. Prominutí. Prominutí přesného plnění jakýchkoli podmínek této smlouvy ze strany prodávajícího není prominutím následného nedodržování takových podmínek.

14. Převod. Kupující nesmí tuto smlouvu jako celek ani její část postoupit ani převést bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

15. Rozhodné právo. Tato Smlouva se vykládá a řídí zákony státu Pensylvánie v USA, a to bez ohledu na ustanovení o mezinárodním právu soukromém. Platí podmínky Jednotného obchodního zákoníku a nikoli Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.

16. Rozpor v podmínkách. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito podmínkami a podmínkami jakékoli nákupní objednávky či jinými podmínkami předloženými kupujícím mají přednost tyto podmínky. Bez ohledu na ustanovení těchto podmínek s opačným účinkem nejsou žádné podmínky v nákupní objednávce kupujícího nebo předložené jinými způsoby, které jsou v rozporu s těmito podmínkami nebo které rozšiřují závazky prodávajícího podle této smlouvy, pro prodávajícího závazné, pokud nebyly konkrétně označeny a přijaty písemně výkonným ředitelem prodávajícího, a do doby udělení takového souhlasu prodávající s takovými podmínkami nesouhlasí.