Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Standaard verkoopvoorwaarden van Air Products

Toepasbaarheid. Deze standaard voorwaarden zijn niet van toepassing als Koper en Verkoper partijen zijn van een schriftelijke Overeenkomst voor het geleverde product dat de Verkoper naar behoren is nagekomen. Als een dergelijke Overeenkomst niet bestaat, zijn deze Standaard verkoopvoorwaarden van toepassing. Door de levering van dergelijke producten van de Verkoper in ontvangst te nemen, bekrachtigt en verklaart Koper zich akkoord met deze Standaard verkoopvoorwaarden.

1. Productgarantie en specificaties. Verkoper staat ervoor in dat het aan Koper geleverde product voldoet aan de standaardspecificaties van Verkoper ten aanzien van het op grond hiervan aangeschafte product, of aan de aangepaste productspecificatie die door partijen schriftelijk is overeengekomen en ondertekend. Verkoper staat er ook voor in dat hij ten tijde van de levering een deugdelijke titel heeft en gerechtigd is het product over te dragen, alsmede dat dit vrij van lasten is. Alle door Verkoper verrichte diensten worden op behoorlijke en professionele wijze uitgevoerd. Verkoper verbindt zich de diensten die niet naar behoren zijn uitgevoerd, aan te passen of te corrigeren, indien Verkoper binnen 30 dagen na uitvoering van de dienst kennisgeving van de gebrekkige uitvoering heeft ontvangen. DE VOORGAANDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE EN KOMT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, FEITELIJKE OF JURIDISCHE GARANTIES, WAARONDER, ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ENIGE GARANTIE TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Verkoper kan op grond van zijn Change Management-procedures periodiek wijzigingen aanbrengen aan het product, de productbronnen, grondstoffen, documentatie, analyseprocedures, verpakking, productiemethode of aanbod ('Productwijzigingen'), echter op voorwaarde dat, behalve in het geval van overmacht of een onvoorziene gebeurtenis, Verkoper Koper ten minste drie (3) maanden van tevoren in kennis stelt voordat hij (i) de productie van het product stopt of onderbreekt, (ii) het product in de betreffende regio als algemeen verkoopaanbod uit de markt neemt of (iii) Productwijzigingen aanbrengt die Verkoper acht statistisch significante wijzigingen in de productspecificaties te veroorzaken, op basis van audits en analyseresultaten die zijn uitgevoerd op grond van de Change Management-procedures van Verkoper. Verkoper voorziet Koper op diens verzoek van ondersteunende gegevens en testmonsters.

2. Leverings- en bevoorradingsvereisten. De naam van 'Verkoper' is aangegeven op de producten en documenten die aan Koper worden geleverd. Levering vindt FCA plaats vanaf de productie- of distributiefaciliteit van Verkoper, of indien van toepassing, vanaf het voertuig van Verkoper dat de levering verzorgt. Alle risico van schade of verlies gaat bij de levering over op Koper. De eigendomstitel van de apparatuur die op grond hiervan wordt verkocht, waaronder alle accessoires, andere apparatuur en onderdelen die hieraan worden bevestigd of toegevoegd, gaat niet over op Koper, en Verkoper heeft hierin een zekerheidsbelang totdat alle verschuldigde bedragen volledig en contant zijn voldaan. De eigendomstitel op andere producten gaat bij levering over op Koper. Transportbedrijven nemen alle aansprakelijkheid voor schade aan goederen op zich vanaf het moment dat een zending door hen is ontvangen tot aan het moment van levering aan de ontvanger. De aansprakelijkheid van Verkoper voor deze schade eindigt op het moment van de verzending. Alle zendingen die de installatie van Verkoper verlaten, zijn grondig geïnspecteerd. Koper dient de zending direct na ontvangst van de goederen te inspecteren. Als een zending wordt ontvangen waarvan de krat of de verpakking is beschadigd, dient Koper de vervoerder hiervan bij de ontvangst in kennis te stellen. Zendingen die tijdens het vervoer zijn beschadigd, dienen niet naar Verkoper te worden geretourneerd. In plaats daarvan dient Koper de vervoerder direct hiervan in kennis te stellen en bij deze een vordering in te dienen. Als deze procedure niet wordt gevolgd, leidt dit tot een weigering van de vervoerder om enige vordering toe te wijzen met het hieraan verbonden verlies voor Koper.

Voor niet-standaard lokale leveringen (bijvoorbeeld avonden, weekends of feestdagen) en spoedleveringen worden extra kosten gerekend op basis van de werkelijke kosten van Verkoper plus verwerkingskosten. Geen enkel product mag worden geretourneerd voor kredietnota's of garantieclaims zonder toestemming hiervoor van Verkoper. Producten die in ongebruikte verkoopbare staat verkeren en met een resterende >75% van de houdbaarheid, mogen aan Verkoper worden geretourneerd na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe van Verkoper, dit ter vrije beoordeling van Verkoper. Op retourzendingen waarvoor toestemming is gegeven, wordt minimaal (30%) aan herbevoorradings- en verwerkingskosten geheven. Deze dienen aan Verkoper te worden geretourneerd door de vervoerder die de levering heeft verricht, met de vracht vooraf betaald door Koper, in overeenstemming met de instructies van Verkoper.

Indien Koper bevoorrading door Verkoper vereist van (i) niet-standaard product of (ii) hoeveelheden product die de normale voorraadniveaus van Verkoper te boven gaan, is Koper aan Verkoper de Prijs verschuldigd van het betreffende product dat vóór gebruik door Koper de houdbaarheid overschrijdt, of dat Koper niet gebruikt door de afloop of beëindiging van de Overeenkomst. Verkoper behoudt zich het recht voor Koper eerder te factureren indien de vraag van Koper voor het Product afneemt en Verkoper in redelijkheid kan menen dat Koper het betreffende product niet tijdig zal verbruiken. Koper is gerechtigd het product te ontvangen waarvoor Koper dient te betalen op grond van deze bepaling, echter op voorwaarde dat het betreffende product strikt in de staat waarin dit zich bevindt ('as is'), wordt verkocht en aanvaard, en dat Verkoper geen uitdrukkelijke of impliciete, feitelijke of juridische garanties geeft ten aanzien van dit product, waaronder, maar niet beperkt tot, enige garantie ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruik. Verkoper heeft geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de aanvaarding of het gebruik door Koper van het betreffende product.

3. Prijs en Kosten voor het Product of de Producten. De 'Prijs' voor het product dat Verkoper levert aan Koper, kan bestaan uit een 'Unitprijs' (indien het product als vloeistof of in bulk wordt geleverd) en 'Maandelijkse kosten'. De Prijs kan worden aangepast. Indien Verkoper vervangende of aanvullende apparatuur levert voor een aangewezen locatie, worden de Maandelijkse kosten aangepast en enige toepasselijke Unitprijs wordt aangepast in overeenstemming met de dan geldende prijzen van Verkoper. Verkoper kan naar eigen goeddunken toeslagen heffen aan Koper die hierbij akkoord gaat deze aan Verkoper te betalen, voor verhogingen in de productie- en leveringskosten van Verkoper die worden veroorzaakt door wijzigingen in regelgeving of verhogingen van brandstof-, energie- of grondstofkosten (waaronder, maar niet beperkt tot, diesel, aardgas en/of elektrische energie die van invloed zijn op de productiefaciliteit(en) van Verkoper) ('Toeslagen'). Deze Toeslagen worden toegevoegd aan de Unitprijs en de Maandelijkse kosten. Eventuele belastingen, aanslagen of accijnzen die door huidige of toekomstige wet- of regelgeving door een overheid worden geheven of opgelegd, worden indien deze door Verkoper worden betaald als gevolg van de verkoop en de levering van de producten of diensten die in deze Overeenkomst worden beschreven, aan de prijs toegevoegd en door Koper betaald.

4. Maximale vereisten. Als de inspanningen van Verkoper tot levering aan Koper op de productbehoefte is gebaseerd en niet op een vaste hoeveelheid product, ongeacht het feit of er sprake is van overmacht of niet, behoudt Verkoper zich het recht voor geen hoeveelheden product aan Koper te leveren die honderdtwintig procent (120%) van het laagste te boven gaan van (i) de vastgelegde maandelijkse voorspellingen van Koper ten aanzien van de hoeveelheid product, (ii) de vastgelegde maandelijkse verwachtingen van Koper ten aanzien van de hoeveelheid product of (iii) het door Koper maandelijkse gemiddelde volume product aangekocht van Verkoper in het direct voorafgaande kalenderjaar. Indien Verkoper deze extra hoeveelheden levert, kan hij dit, na kennisgeving aan Koper, doen tegen een andere Unitprijs voor het product, en kan hij Koper bijkomende kosten en vergoedingen in rekening brengen in verband met de levering van deze extra hoeveelheden, kan hij dit vervangen door een ander product dat voldoet aan de productspecificatie (niettegenstaande enige Change Management-bepaling tot het tegendeel), en kan hij de levering van deze extra hoeveelheden aan Koper staken.

5. Apparatuur van Verkoper; Cilinders van Verkoper. De titel, het bezit en de zeggenschap over de apparatuur die door Verkoper wordt geleverd voor de levering van het product, blijft te allen tijde liggen bij Verkoper, en Verkoper is gerechtigd de apparatuur na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst weg te halen. Na een beëindiging van deze Overeenkomst of wanneer Koper permanent geen behoefte meer heeft aan het product, mag Verkoper de betreffende apparatuur verwijderen van het terrein van Koper. De toepasselijke Maandelijkse kosten voor Koper worden vervolgens beëindigd met ingang van het moment waarop Koper aan Verkoper de niet-afgeschreven installatiekosten plus de verwijderingskosten heeft betaald. De cilinders en andere vaten die Verkoper beschikbaar heeft gesteld voor levering van het product, zijn het eigendom van Verkoper en worden aan Koper uitgeleend onder de voorwaarden die in deze Overeenkomst staan beschreven. Koper verbindt zich voor rekening en risico van Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, deze cilinders in goede staat met de afsluiters grondig afgesloten te retourneren aan Verkoper. Koper verbindt zich verder om Verkoper een maandelijks bedrag te betalen als staangeld gedurende de tijd dat de betreffende cilinders onder Koper blijven. Dit staangeld wordt berekend overeenkomstig het geldende staangeldfactureringssysteem van Verkoper. Koper verbindt zich Verkoper te betalen, tegen de dan geldende kosten voor Verkoper, voor het verlies, de vernietiging van of onherstelbare schade aan de betreffende cilinders of aansluitingen die voortvloeit uit welke oorzaak dan ook, ten tijde dat deze cilinders aan Koper zijn uitgeleend. In het geval van herstelbare schade verbindt Koper zich de werkelijke reparatiekosten die door Verkoper worden gemaakt te betalen, plus de noodzakelijke vervoerskosten. Het staangeld wordt in rekening gebracht totdat de cilinder is geretourneerd of, als de cilinder niet kan worden geretourneerd, Verkoper voor de geldende kosten om de betreffende cilinder te vervangen, schadeloos is gesteld. Totdat de cilinders zijn geretourneerd of totdat Koper schriftelijk kennis geeft van het feit dat Koper de cilinders om welke reden dan ook niet kan retourneren, wordt Koper geacht deze cilinders in bezit te hebben of hierover zeggenschap te hebben. Beweringen dat de cilinders door Koper zijn geretourneerd, worden niet in aanmerking genomen, tenzij Koper een geldig en getekend ontvangstbewijs heeft op het formulier van Verkoper dat deze teruggave aantoont. Het hervullen van cilinders zonder schriftelijke toestemming van Verkoper is verboden.

6. Facturering en betaling. Verkoper kan naar eigen goeddunken Koper factureren bij elke levering van het product of de dienst, maandelijks of anders. Alle betalingen die op grond van deze Overeenkomst aan Verkoper zijn verschuldigd, dienen aan Verkoper te worden betaald op de in de factuur aangegeven locatie. Alle facturen zijn netto betaalbaar op 10 dagen na de factuurdatum of op verzoek tot betaling. Over achterstallige bedragen wordt een rente geheven van de laagste van 1½% per maand of de geldende wettelijke rente. De tijdige betaling door Koper van alle op grond van deze Overeenkomst aan Verkoper verschuldigde bedragen, waaronder de Unitprijs, de Maandelijkse kosten, Toeslagen en eventuele andere contractueel overeengekomen kosten op basis van deze Overeenkomst, is een uitdrukkelijke voorwaarde voor de voortgaande uitvoering door Koper van zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst. De niet-tijdige betaling geeft Verkoper het recht de leveringen te staken zonder boetes, zonder dat sprake is van het niet nakomen of in gebreke blijven ten aanzien van de Overeenkomst. Verkoper is dan ook gerechtigd nieuwe betalingsvoorwaarden op te leggen, zoals, maar niet beperkt tot, contante betaling bij levering, automatische betaling of anderszins. Alle vorderingen van Koper in verband met enige factuur op grond van deze Overeenkomst dienen binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend. Het nalaten van het indienen van een schriftelijke kennisgeving vormt een afstand van recht ten aanzien van alle vorderingen in verband met de betreffende factuur. Indien naar het oordeel van Verkoper de financiële verantwoordelijkheid van Koper beperkt wordt, dient Koper op verzoek van Verkoper contant vooruit te betalen of voldoende zekerheid te bieden, en kunnen zendingen worden vastgehouden totdat deze betaling of zekerheidsstelling is ontvangen. Deze handeling van Verkoper vormt geen wijziging van de betalingsvoorwaarden op grond van deze Overeenkomst. Ten aanzien van financiële verplichtingen van Koper of gelieerde ondernemingen van Koper jegens Verkoper, mag Verkoper (a) deze verplichtingen in mindering brengen op de bedragen die hij verschuldigd is aan Koper of gelieerde ondernemingen van Koper; en/of (b) deze verplichtingen verhalen op enige bedragen die Verkoper heeft betaald aan Koper of gelieerde ondernemingen van Koper. Voordat alle onbetaalde bedragen volledig zijn voldaan in overeenstemming met de vooraf goedgekeurde kredietvoorwaarden van Verkoper, gaat de eigendomstitel op producten die op grond van deze Overeenkomst worden verkocht, waaronder alle accessoires, niet over op Koper, en heeft Verkoper hierin een zekerheidsbelang.

7. Aansprakelijkheidsbeperking. Koper erkent dat er gevaren verbonden zijn aan gebruik van het product, heeft kennis van die gevaren en begrijpt dat het de verantwoordelijkheid is van Koper om werknemers en anderen die worden blootgesteld aan die gevaren in de opslagruimte van Koper en door gebruik van het product, te waarschuwen en te beschermen. Verkoper zal Koper voorzien van kopieën van veiligheidsinformatiebladen met betrekking tot het product, zodat Koper dergelijke waarschuwingen kan verspreiden, en KOPER ZAL VERKOPER VERDEDIGEN TEGEN EN SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN VAN ALLE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER OMDAT DERGELIJKE WAARSCHUWINGEN NIET ZIJN GEGEVEN. Koper erkent de mogelijkheid om apparaten te verkrijgen en te installeren om het geleverde product te testen en vast te stellen dat het product in overeenstemming is met de specificaties vóór gebruik. Koper neemt alle risico's en aansprakelijkheid op zich voor verlies, schade of letsel van personen of eigendommen van Koper of anderen, voortkomend uit de aanwezigheid of het gebruik van het product. KOPER ZAL VERKOPER VERDEDIGEN TEGEN EN SCHADELOOSSTELLEN EN VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS, VERLIEZEN OF BESCHADIGINGEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE AANWEZIGHEID OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT NA LEVERING DOOR VERKOPER, ZOWEL VOOR EN NA EEN EVENTUELE VERPLAATSING DOOR KOPER VAN PRODUCTEN DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN ZIJN VERKOCHT, NAAR EEN ANDERE PARTIJ OF LOCATIE, OF HET NU GAAT OM DOORVERKOOP, VERWIJDERING OF ANDERSZINS, AFZONDERLIJK OF IN COMBINATIE MET ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF HET GAAT OM VERONDERSTELDE OF DAADWERKELIJKE NALATIGHEID OF STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN VERKOPER.

Geen enkele vordering ten aanzien van het uitblijven van levering van het product mag hoger zijn dan de op grond van deze Overeenkomst te betalen Unitprijs voor het product in verband waarmee deze vordering wordt ingediend. Het enige en uitsluitende verhaal van Koper (met uitzondering van beëindiging wegens een wezenlijke niet-nakoming) voor levering van een product dat niet voldoet aan de specificaties, bestaat uit de vervanging hiervan door Verkoper door een gelijke hoeveelheid product dat wel aan de specificaties voldoet, zonder extra kosten voor Koper. Verkoper is niet contractueel aansprakelijk, noch op grond van onrechtmatige daad [tort] (waaronder nalatigheid en risico-aansprakelijkheid) voor schadevergoeding van enige andere directe of enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade voortvloeiend uit het nakomen of niet nakomen op grond van deze Overeenkomst.

Bij het leveren van diensten onder deze overeenkomst, draagt Verkoper geen aansprakelijkheid voor eventuele defecten in materiaal of vakmanschap van apparatuur die niet is vervaardigd door Verkoper of haar dochterondernemingen, of voor enige omstandigheid of gebeurtenis die invloed heeft op de correcte werking van de apparatuur als gevolg van een ongeluk, nalatigheid, misbruik of oneigenlijk gebruik van de apparatuur, of enige andere oorzaak die al dan niet vergelijkbaar is met de hiervoor beschreven oorzaken.

8. Technische ondersteuning. Koper komt overeen dat hij de volledige verantwoordelijkheid op zich neemt om zijn eigen onafhankelijke evaluatie uit te voeren of hij al dan niet gebruik maakt van door Verkoper aangeboden technische ondersteuning of advies in verband met deze Overeenkomst. Koper komt overeen alle risico en aansprakelijkheid op zich te nemen voor de verkregen resultaten die hij daarop in vertrouwen heeft verkregen.

9. Speciale voorwaarden inzake de verkoop van apparatuur. Voor een periode van één (1) jaar vanaf de leveringsdatum van apparatuur van Verkoper die aan Koper is verkocht op grond van deze Overeenkomst, garandeert Verkoper dat op het moment van verzending de apparatuur vrij is materiaal- en productiefouten. DE VOORGAANDE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE EN KOMT IN PLAATS VAN ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE, FEITELIJKE OF JURIDISCHE GARANTIES, WAARONDER, ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, ENIGE GARANTIE TEN AANZIEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. De aansprakelijkheid van Verkoper voor de verkoop van apparatuur is ter vrije beoordeling van Verkoper beperkt tot uitsluitend het vervangen, repareren of krediet uitgeven voor de onderdelen waarvan tijdens de garantieperiode is gebleken dat ze ten tijde van de verzending beschadigd of defect waren, met dien verstande dat Verkoper op grond van deze garantie niet aansprakelijk is, tenzij (i) Verkoper direct door Koper schriftelijk in kennis wordt gesteld na de ontdekking van de schade of het defect; (ii) de defecte unit of het onderdeel is geretourneerd aan Verkoper, met de vervoerskosten vooraf betaald door Koper; (iii) de defecte unit of het onderdeel niet later dan vier (4) weken na de laatste dag van de garantieperiode door Verkoper voor reparatie of vervanging is ontvangen; en (iv) het onderzoek door Verkoper van de defecte unit of het onderdeel naar zijn tevredenheid aantoont dat het defect of de storing niet is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, verwaarlozing, onjuiste installatie, onbevoegde reparatie of wijziging of ongeval. Indien de apparatuur die door Verkoper wordt geproduceerd, grotendeels bestaat uit door andere fabrikanten geproduceerde onderdelen, stelt Verkoper Koper uitsluitend de garanties ter beschikking die Verkoper heeft ontvangen van die andere fabrikanten. De toestemming van Verkoper voor reparatie of wijziging door Koper dient schriftelijk te worden gegeven om te voorkomen dat deze garantie ongeldig wordt.

Niettegenstaande enige andere bepaling van deze overeenkomst, voor zover dit wettelijk is toegestaan, met betrekking tot apparatuur, mag Koper geen rechtmatige eigenaar worden van enige producten die bestemd zijn om onder deze voorwaarden te worden verkocht, met inbegrip van alle toebehoren, andere apparatuur en onderdelen hierna bijgevoegd of vervangen, en houdt Verkoper een waarborgbelang daarin, totdat alle onbetaalde bedragen volledig zijn betaald overeenkomstig de vooraf goedgekeurde kredietvoorwaarden van Verkoper.

10. Overmacht. Geen van de partijen die bij deze overeenkomst zijn betrokken zal worden beschouwd als zijnde in gebreke gebleven bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze overeenkomst (behalve dan de verplichting tot enige betaling van geld onder deze overeenkomst), of worden verplicht tot het betalen van schadevergoeding of anderszins voor enige verzaking of uitstel van de uitvoering die het gevolg is van staking, lock-out, gezamenlijke actie van werknemers of andere industriële verstoring, brand, explosie, overstroming of een andere natuurramp, oproer, rellen of gewapende conflicten, al dan niet aangekondigd, beperking, schaarste, rantsoenering of toewijzing van normale aanbodbronnen van arbeid, materiaal, vervoer, energie of nutsvoorzieningen, ongeval, force majeure, vertraging van onderaannemers of leveranciers, verplichte of vrijwillige naleving van wet en regelgeving van de overheid (al dan niet geldig), embargo, uitval van machines of apparatuur of enige andere oorzaak, gelijksoortig of ongelijksoortig met betrekking tot de oorzaken of oorzaakcategorieën die hiervoor zijn beschreven en die buiten de redelijke controle valt van de partij die recht van verschoning claimt onder deze overeenkomst. Geen van de partijen die bij deze overeenkomst zijn betrokken zal worden verplicht om enige concessie te verlenen of enige eis of enig verzoek in te willigen om een einde te maken aan een staking of andere gezamenlijke actie van werknemers.  Een partij die door een dergelijke gebeurtenis wordt getroffen, zal onmiddellijk nadat kennis is genomen van een dergelijke gebeurtenis en nadat is geconstateerd dat deze haar prestaties onder deze overeenkomst heeft beïnvloed of zal beïnvloeden, de andere partij hiervan op de hoogte brengen, met vermelding van de aard van de gebeurtenis, de verwachte duur en de actie die wordt ondernomen om het effect ervan te voorkomen of te minimaliseren. Indien onafhankelijk van het al dan niet plaatsvinden van een of meer van de oorzaken zoals beschreven in het voorgaande gedeelte, om wat voor reden dan ook de levering van een onder deze overeenkomst te leveren product, of van grondstof voor dergelijke producten, van enige van de bestaande bronnen van Verkoper beperkt of onvoldoende is om te voldoen aan de vereisten van Verkoper zelf en haar verplichtingen aan haar klanten, wordt de verplichting van Verkoper tot het leveren van deze producten gedurende deze periode verminderd in de mate waarin zulks noodzakelijk is, uitsluitend volgens eigen oordeel van Verkoper, om deze producten, zoals ontvangen en beschikbaar in het kader van normale handelstransacties en de gebruikelijke loop van zaken bij Verkoper eerlijk te kunnen verdelen onder de behoeften van Verkoper zelf en haar klanten (al dan niet onder contract) vanuit dergelijke bestaande leveringsbronnen op de locatie(s) waarvandaan de leveringen die onder deze overeenkomst vallen doorgaans worden geleverd. Verkoper is krachtens deze overeenkomst niet verplicht tot aankoop of het anderszins verkrijgen van producten, of grondstof om producten te maken, ter vervanging van gemiste of beperkte leveringen, en eventuele tekortkomingen van deze aard in de leveringen worden geannuleerd uit deze Overeenkomst zonder dat hiervoor de ene of de andere partij aansprakelijk wordt gehouden.

11. Oplossing van geschillen. Geschillen tussen partijen ten aanzien van deze Overeenkomst die niet binnen een redelijke termijn kunnen worden opgelost, worden verwezen naar de senior manager van elke partij om zo een poging te doen tot een snelle oplossing. Geen der partijen mag gerechtelijke stappen ondernemen tegen de andere of een arbitrageprocedure beginnen totdat 60 dagen zijn verstreken vanaf verwijzing naar de betreffende senior managers. Niets in deze bepaling mag een partij afhouden van het instellen van een procedure voor een voorlopige voorziening [injunctive relief] om onherstelbare schade voor deze partij te voorkomen.

12. Methoden van Verkoper inzake de uitvoering van transacties. De prijzen van de producten van Verkoper worden vastgesteld volgens de geldende methoden van Verkoper bij het uitvoeren van transacties, waaronder bestelling, kwaliteitscontrole, levering, facturering, het innen van betalingen en protocollen voor elektronisch zakendoen. Deze methoden zijn van toepassing op de transacties die onder deze Algemene voorwaarden vallen. Alle verzoeken van Koper aan Verkoper om de websystemen of andere elektronische systemen van Koper te gebruiken zijn afhankelijk van toestemming hiertoe door Verkoper, en Verkoper betaalt geen vergoeding voor het gebruik van systemen van Koper. De partijen komen overeen elektronische documenten te ontvangen en elektronische handtekeningen te accepteren inzake de transacties waarvan in deze overeenkomst sprake is, waaronder vrijgaven, aankooporders, bevestigingen van aankooporders, facturen en andere transacties die partijen periodiek overeenkomen. Niettegenstaande een rechtskeuze die tot een ander resultaat zou kunnen leiden, vormen elektronische documenten en elektronische handtekeningen een vervanging voor papieren documenten en handtekeningen. De rechtsgeldigheid van een transactie kan niet worden betwist op grond van het argument dat deze niet schriftelijk heeft plaatsgevonden.

13. Afstand van recht. Indien Verkoper afziet van een strikte naleving van enige van de voorwaarden van deze Overeenkomst, vormt dit geen afstand van het recht naleving te vorderen bij enige volgende tekortkoming in de nakoming van de Voorwaarden.

14. Overdracht. Deze Overeenkomst mag door Koper niet geheel of gedeeltelijk worden gecedeerd of overgedragen, tenzij Verkoper hiertoe vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

15. Toepasselijk recht. Op deze Overeenkomst is het recht van de Commonwealth of Pennsylvania in Verenigde Staten van Amerika van toepassing en dient dan ook volgens dat recht te worden uitgelegd, zonder rekening te houden met eventuele bepalingen van internationaal privaatrecht. De voorwaarden van de Amerikaanse handelswet 'Uniform Commercial Code' zijn van toepassing en niet die van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

16. Tegenstrijdige voorwaarden. In het geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van enige aankooporder of andere door Koper naar voren gebrachte voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden. Niettegenstaande daarin opgenomen bepalingen van het tegendeel, zijn voorwaarden in de aankooporder van Koper of welke op andere wijze naar voren zijn gebracht die tegenstrijdig zijn met de voorwaarden in deze Overeenkomst, niet bindend voor Verkoper, noch breiden deze de verplichtingen van Verkoper op grond van deze Overeenkomst uit, tenzij deze speciaal zijn aangegeven en schriftelijk zijn aanvaard door een bestuurder van Verkoper en totdat deze acceptatie heeft plaatsgevonden, verwerpt Verkoper hierbij alle dergelijke voorwaarden.