Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Standardowe warunki sprzedaży firmy Air Products

Zakres obowiązywania. Niniejsze standardowe warunki nie mają zastosowania, jeśli Kupujący i Sprzedający są stronami pisemnej Umowy na dostarczany produkt, należycie podpisanej przez Sprzedającego. W przypadku braku takiej pisemnej umowy obowiązywać będą niniejsze Standardowe warunki sprzedaży, a przyjęcie przez Kupującego dostawy takich produktów od Sprzedającego będzie stanowić kontynuację zgody Kupującego na niniejsze Standardowe warunki sprzedaży oraz ratyfikacji niniejszych Standardowych warunków sprzedaży.

1. Gwarancja i specyfikacja produktu. Sprzedawca gwarantuje, iż produkt dostarczony do Kupującego jest zgodny ze specyfikacjami standardowymi dla produktów nabywanych od Sprzedającego lub specjalnymi specyfikacjami określonymi przez strony na piśmie oraz, że w momencie dostawy Sprzedawca posiada tytuł własności i prawo przekazania produktu, a produkt jest wolny od obciążeń. Wszelkie usługi dostarczane przez Sprzedającego powinny być wykonane solidnie i profesjonalnie. Sprzedający zmodyfikuje i poprawi wszelkie usługi, które nie zostały należycie wykonane, jeśli zostanie mu dostarczone pisemne zawiadomienie w ciągu 30 dni od daty wykonania usługi. NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, FAKTYCZNE LUB PRAWNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI, BEZ WPŁYWU NA JEJ ZAKRES, WSZELKIE GWARANCJE, CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Sprzedawca może okresowo, zgodnie z procedurami zarządzania zmianami, wprowadzać zmiany do produktów, źródeł pochodzenia produktów, surowców, dokumentacji, procedur analitycznych, opakowań, metod wytwarzania lub oferty („Zmiany Produktu”), pod warunkiem, że z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń, Sprzedający zawiadomi Kupującego na piśmie, co najmniej na trzy (3) miesiące, zanim (i) zaniecha lub przerwie wytwarzanie produktu, (ii) zaniecha dostarczania produktu na rynku ogólnym w danym regionie lub (iii) wprowadzi Zmiany Produktu, które spowodują, zdaniem Sprzedającego, wystąpienie znaczących zmian w zakresie specyfikacji produktu w oparciu o wyniki audytu lub analizy, które zostały przeprowadzone zgodnie z procedurami zarządzania zmianami. Sprzedający dostarczy danych oraz próbek do badań na życzenie Kupującego.

2. Warunki dostawy. Nazwa „Sprzedającego” powinna znajdować się na produktach i dokumentach dostarczonych do Kupującego. Dostawy są przeprowadzane w oznaczone miejsce (FCA) z zakładu produkcyjnego lub centrum dystrybucji Sprzedającego lub w stosownych przypadkach z pojazdu dostawczego Sprzedającego. Ryzyko związane z utratą towaru przechodzi na Kupującego w momencie dostawy. Tytuł własności do sprzętu sprzedawanego na mocy niniejszej Umowy, w tym akcesoriów, innych urządzeń i części dołączonych lub dostarczonych, nie przechodzi na Kupującego, a Sprzedającemu przysługuje zabezpieczenie, do czasu wpłacenia wszelkich wymaganych kwot. Tytuł własności do innych produktów przechodzi na Kupującego w momencie dostawy. Spółki transportowe ponoszą wszelką odpowiedzialność za uszkodzenie towaru od momentu przekazania towaru, do czasu dostarczenia go do odbiorcy. Odpowiedzialność Sprzedającego za takie szkody wygasa w momencie wysyłki. Towaru został dokładnie sprawdzony w momencie opuszczania zakładu Sprzedającego. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru, Kupujący powinien sprawdzić przesyłkę. Jeśli przesyłka dociera w stanie uszkodzonym, Kupujący powinien uzyskać adnotację kuriera na pokwitowaniu. Przesyłki uszkodzone w czasie transportu nie powinny być zwracane do Sprzedającego, a Kupujący powinien raczej niezwłocznie powiadomić firmę kurierską i wysunąć roszczenie w stosunku do niej. Niezastosowanie się do tej procedury może spowodować odmowę uznania roszczeń przez przewoźnika i w rezultacie straty dla Kupującego.

Niestandardowe dostawy lokalne (np. w porach wieczornych, w weekendy lub wakacje), dostawy ekspresowe podlegają dodatkowym opłatom w oparciu o rzeczywiste koszty Sprzedającego powiększone o opłaty manipulacyjne. Produkty nie powinny być zwracane z tytułu kredytowania lub roszczeń gwarancyjnych, o ile Sprzedający nie wyda stosownego zezwolenia. Produkt nieużywany, w stanie nadającym się do sprzedaży, z >75% okresem trwałości, może zostać zwrócony Sprzedającemu, według jego uznania, jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego. Autoryzowane zwroty będą podlegały minimalnej trzydziestoprocentowej (30%) opłacie za ponowne zatowarowanie oraz opłacie manipulacyjnej i muszą być zwrócone Sprzedającemu przez przewoźnika, po opłaceniu kosztów dostawy przez Kupującego, zgodnie z instrukcjami Sprzedającego.

Jeśli Kupujący wymaga od Sprzedającego uzupełniania zapasów (i) w produkty niestandardowe lub (ii) w ilość produktów, która przekracza normalny poziom zapasów Sprzedającego, wówczas Kupujący wyraża zgodę i jest zobowiązany zapłacić Sprzedającemu za wszelkie tego typu produkty, których data ważności wygasa przed zużyciem ich przez Kupującego lub, których Kupujący nie wykorzysta przed wygaśnięciem lub zakończeniem niniejszej Umowy. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego, jeżeli zapotrzebowanie Kupującego na taki produkt zmniejsza się i Sprzedający uzna, że Kupujący nie wykorzysta danego produktu w odpowiednim czasie. Kupujący ma prawo otrzymać każdy produkt, za który uiścił stosowną opłatę zgodnie z niniejszym postanowieniem, o ile taki produkt jest sprzedawany i odbierany „W STANIE, W JAKIM JEST”, PONADTO SPRZEDAJĄCY W ŻADNYM WYPADKU NIE UDZIELA GWARANCJI NA TAKI PRODUKT, ANI WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, FAKTYCZNYCH LUB PRAWNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI, CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW ORAZ NIE PONOSI W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZYJĘCIE LUB UŻYTKOWANIE PRZEZ KUPUJĄCEGO TAKIEGO PRODUKTU.

3. Ceny i opłaty dotyczące produktów. „Cena” produktu dostarczonego przez Sprzedającego Kupującemu może zawierać Cenę Jednostkową (w przypadku, gdy produkt jest dostarczany w postaci płynnej lub hurtowo) oraz Opłatę Miesięczną. Cena podlega korekcie. Jeśli Sprzedający zapewnia zastępczy lub dodatkowy sprzęt dostarczając go do wyznaczonego miejsca, wówczas Opłata Miesięczna zostanie skorygowana, a każda zastosowana Cena Jednostkowa zmieni się w zależności od ceny obowiązującej w danym okresie. Sprzedający, według własnego uznania, obciąży Kupującego, a Kupujący niniejszym zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedającego, opłat dodatkowych związanych ze wzrostem kosztów produkcji oraz kosztów przesyłki, które zostały spowodowane przez zmiany w przepisach prawnych lub wzrost cen paliwa, energii lub surowców (w tym między innymi oleju napędowego, gazu ziemnego i / lub energii elektrycznej, które miały wpływ na zakład pracy Sprzedającego) („Dopłaty”). Wspomniane Dopłaty są dodawane do Ceny Jednostkowej i Opłaty Miesięcznej. Wszelkie podatki, należności lub opłaty akcyzowe, nakładane na mocy obecnych lub przyszłych przepisów prawnych ustalonych przez jakiekolwiek organy rządowe, które są ponoszone przez Sprzedającego w związku ze sprzedażą lub dostawą produktów lub usług, będą doliczane do ceny i opłacane przez Kupującego.

4. Maksymalne wymagania. Jeżeli podstawą zobowiązania Sprzedającego w zakresie dostawy produktu są wymagania Kupującego, a nie ustalona ilość produktu, niezależnie od tego czy zdarzenie mające znamiona siły wyższej zostało lub może zostać zgłoszone, Sprzedający zastrzega sobie prawo niedostarczenia produktu w ilości powyżej stu dwudziestu (120%) procent, ale w mniejszej od (i) zgłoszonej przez Kupującego miesięcznej prognozy w zakresie zapotrzebowania na produkt (ii) oszacowanego przez Kupującego miesięcznego zapotrzebowania na produkt lub (iii) średniej miesięcznej ilości produktu zakupionego przez Kupującego w poprzednim roku kalendarzowym. Jeśli Sprzedający dostarcza takie nadwyżki, po przesłaniu zawiadomienia do Kupującego, może wówczas ustalić inną cenę jednostkową za produkt, może pobrać od Kupującego dodatkową opłatę związaną z dostarczeniem takiej nadwyżki, może zastąpić to innym produktem zgodnym ze specyfikacją produktu zamówionego (bez względu na jakiekolwiek sprzeczne postanowienia) oraz może zaprzestać dostarczania takich nadwyżek do Kupującego.

5. Sprzęt Sprzedającego; Butle Sprzedającego. Tytuł własności oraz uprawnienia do kontroli sprzętu zapewnionego przez Sprzedającego w celu dostarczenia produktu, należą do Sprzedającego i Sprzedający ma prawo usunięcia sprzętu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu niniejszej Umowy. Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy lub wskutek wygaśnięcia zapotrzebowania Kupującego na produkt, Sprzedający może dokonać usunięcia sprzętu z nieruchomości Kupującego, a stosowna Opłata Miesięczna przestaje obowiązywać z chwilą uregulowania przez Kupującego kosztów niepodlegających amortyzacji, a związanych z instalacją i usunięciem sprzętu. Jeśli chodzi o butle oraz inne pojemniki dostarczone przez Sprzedającego w związku z dostawą produktu, takie butle pozostają własnością Sprzedającego i są wypożyczane Kupującemu na warunkach określonych w Umowie. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, Kupujący jest zobowiązany zwrócić Sprzedającemu wspomniane butle w dobrym stanie i z zakręconymi szczelnie zaworami, pokrywając koszty i ponosząc ryzyko dostawy. Ponadto, Kupujący zobowiązuje się do zapłacenia na rzecz Sprzedającego, jako opłaty przestojowej, miesięcznej opłaty należnej tak długo, jak długo wspomniane butle znajdują się w posiadaniu Kupującego; opłata przestojowa jest obliczana zgodnie z obowiązującym u Sprzedającego systemem naliczania opłat przestojowych. Kupujący zobowiązuje się pokryć, zgodnie z cennikiem obowiązującym u Sprzedającego, wszelkie koszty związane z utratą, zniszczeniem lub trwałym uszkodzeniem wspomnianych butli lub sprzętu, które nastąpiło z dowolnej przyczyny, w czasie, gdy takie butle były w posiadaniu Kupującego. W przypadku uszkodzenia pozwalającego na dokonanie naprawy, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia rzeczywistych kosztów naprawy poniesionych przez Sprzedającego oraz koniecznych kosztów transportu. Opłaty postojowe będą obowiązywały do czasu zwrócenia butli, a w przypadku, gdy butla nie może zostać zwrócona, do czasu, gdy Sprzedającemu nie zostaną zwrócone koszty wymiany wspomnianej butli. Do czasu zwrócenia butli lub do momentu złożenia przez Kupującego oświadczenia na piśmie, iż z jakiegokolwiek powodu nie jest on w stanie zwrócić wspomnianych butli, zakłada się, że Kupujący jest w posiadaniu lub sprawuje kontrolę nad wspomnianymi butlami. Żadne zapewnienia dotyczące zwrotu butli przez Kupującego nie zostaną uznane za prawdziwe, jeśli Kupujący nie będzie posiadał ważnego i podpisanego pokwitowania poświadczającego taki zwrot, na formularzu dostarczonym przez Sprzedającego. Napełnianie butli bez pisemnej zgody Sprzedającego jest zabronione.

6. Faktury i płatności. Według własnego uznania, Sprzedający może wystawić fakturę za każdorazową dostawę produktu, usługi lub fakturę miesięczną. Wszelkie płatności należne Sprzedającemu na mocy niniejszej umowy, powinny być dokonywane do miejsca wskazanego na fakturze. Wszystkie faktury są płatne w ciągu 10 dni lub na żądanie. Od płatności zaległych będą naliczane odsetki w wysokości 1 ½% miesięcznie lub zgodnie z obowiązującymi stawkami urzędowymi, w zależności od tego, które są niższe. Terminowa zapłata wszelkich należnych opłat dokonana przez Kupującego na rzecz Sprzedającego, w tym Ceny Jednostkowej, Opłaty Miesięcznej, Dopłaty oraz wszelkich innych opłat przewidzianych w Umowie, stanowi warunek kontynuowania zobowiązań Sprzedającego wynikających z niniejszej Umowy. Niedokonanie należnych opłat w odpowiednim czasie, uprawnia Sprzedającego do wstrzymania dostaw bez prawa do naliczenia kary umownej lub wysuwania roszczeń związanych z naruszeniem lub niewywiązaniem się ze zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie, Sprzedający może również ustalić nowe warunki płatności, a w szczególności płatność gotówka przy odbiorze, automatyczną płatność na konto lub inne. Wszelkie roszczenia Kupującego odnoszące się do wystawionych faktur powinny być składane na piśmie w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. Niedostarczenie zawiadomienia na piśmie, stanowi zrzeczenie się prawa do wszelkich roszczeń z tytułu rzeczonej faktury. Jeśli, w ocenie Sprzedającego, odpowiedzialność materialna Kupującego jest niesatysfakcjonująca, Sprzedający może zażądać od Kupującego zaliczki lub odpowiedniego zabezpieczenia, a wysyłka towaru może zostać wstrzymana do czasu otrzymania płatności lub zabezpieczenia; takie działanie Sprzedającego nie jest uważane za zmianę warunków płatności. W odniesieniu do zobowiązań finansowych Kupującego lub spółek stowarzyszonych Kupującego w stosunku do Sprzedającego, Sprzedający może (a) dokonać potrącenia tych zobowiązań z kwot należnych Kupującemu lub jego spółkom stowarzyszonym i / lub (b) odzyskać te zobowiązania z wszelkich kwot płaconych przez Sprzedającego na rzecz Kupującego lub jego spółek stowarzyszonych. Tytuł własności do wszelkich produktów sprzedawanych na mocy niniejszych ustaleń, nie przechodzi na Kupującego, a Sprzedającemu przysługuje zabezpieczenie do czasu wpłacenia wszelkich wymaganych kwot zgodnie ze wstępnie zatwierdzonymi warunkami płatności na rzecz Sprzedającego.

7. Ograniczenie odpowiedzialności. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że istnieją pewne zagrożenia związane z użytkowaniem produktu, oraz potwierdza, iż rozumie te zagrożenia, a ponadto przyjmuje do wiadomości, że jego obowiązkiem jest ostrzeganie oraz ochrona jego pracowników i innych osób narażonych na takie zagrożenia w związku z przechowywaniem lub użytkowaniu produktu. Sprzedający przekaże Kupującemu kopie kart charakterystyki produktu dotyczące istotnych zagadnień bezpieczeństwa, aby Kupujący mógł dokonać takich ostrzeżeń, a KUPUJĄCY ZABEZPIECZY I ZWOLNI SPRZEDAJĄCEGO Z WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PONOSZONEJ PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO Z TYTUŁU NIEDOKONANIA TAKICH OSTRZEŻEŃ. Kupujący przyjmuje do wiadomości, iż ma możliwość pozyskania i zainstalowania urządzeń służących do pobrania próbek produktu w celu potwierdzenia zgodności produktu ze specyfikacją przed rozpoczęciem jego użytkowania. Kupujący przejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tytułu strat, szkód lub uszczerbku na zdrowiu osób lub strat w majątku Kupującego lub innych wynikających z obecności lub użytkowania produktu. KUPUJĄCY ZABEZPIECZY I ZWOLNI SPRZEDAJĄCEGO Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU WSZELKICH ROSZCZEŃ, STRAT ORAZ SZKÓD WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO Z OBECNOŚCI LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTU PO JEGO DOSTARCZENIU PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO, PONIESIONYCH PRZED LUB PO PRZEKAZANIU PRZEZ KUPUJĄCEGO JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW SPRZEDANYCH NA MOCY NINIEJSZYCH WARUNKÓW JAKIEJKOLWIEK STRONIE TRZECIEJ LUB DO JAKIEJKOLWIEK INNEJ LOKALIZACJI W DRODZE ODSPRZEDAŻY, UTYLIZACJI LUB W INNY SPOSÓB, OSOBNO LUB W POŁĄCZENIU Z INNYMI PRODUKTAMI ORAZ BEZ WZGLĘDU NA FAKT, CZY TAKIE STRATY LUB SZKODY BĘDĄ WYNIKIEM DOMNIEMANEGO CZY TEŻ RZECZYWISTEGO ZANIEDBANIA BĄDŹ ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZWZGLĘDNEJ KUPUJĄCEGO.

Żadne z roszczeń jakiegokolwiek rodzaju z tytułu niedostarczenia produktu nie może być większe od Ceny Jednostkowej należnej za produkt w odniesieniu, do którego wystąpiono z roszczeniem, a jedynym i wyłącznym zadośćuczynieniem należnym Kupującemu z tytułu niedostarczenia produktu (z wyjątkiem zadośćuczynienia za unieważnienie transakcji z powodu istotnego zaniedbania), będzie dostarczenie przez Sprzedającego podobnej ilości produktu zgodnego z wymaganiami, bez obciążania Kupującego dodatkowymi kosztami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności umownej lub deliktowej (włączając zaniedbanie i odpowiedzialność ścisłą) za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub następcze wynikające bezpośrednio z wykonania lub nie wykonania postanowień niniejszego dokumentu.

W toku świadczenia usług na mocy niniejszej umowy sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek wad materiałowych lub nienależytego wykonania sprzętu, który nie został wyprodukowany przez sprzedającego lub jego podmioty zależne, a także z tytułu jakiegokolwiek stanu lub zdarzenia wpływającego na prawidłowe działanie sprzętu, będącego wynikiem wypadku, zaniedbania, nadużycia lub niewłaściwego użytkowania sprzętu bądź wynikiem jakichkolwiek innych przyczyn podobnych do wyżej opisanych lub odmiennych od tychże.

8. Pomoc techniczna. Kupujący zobowiązuje się przejąć pełną odpowiedzialność za dokonanie własnej niezależnej oceny i podjęcie decyzji dotyczącej korzystania z pomocy technicznej lub porad świadczonych przez Sprzedającego na mocy niniejszej Umowy oraz przejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za wyniki uzyskane na ich podstawie.

9. Warunki specjalne dotyczące sprzedaży sprzętu. Przez okres jednego (1) roku od daty dostarczenia sprzętu nabytego przez Kupującego, Sprzedający gwarantuje, że od momentu wysyłki urządzenia nie wykażą ani wad materiałowych, ani produkcyjnych. NINIEJSZA GWARANCJA JEST JEDYNĄ GWARANCJĄ I ZASTĘPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, FAKTYCZNE LUB PRAWNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI, BEZ WPŁYWU NA JEJ ZAKRES, WSZELKIE GWARANCJE, CO DO PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu sprzedaży urządzeń ogranicza się wyłącznie, według uznania Sprzedającego, do wymiany, naprawy lub pokrycia kosztów należnych za części objęte ochroną gwarancyjną, które zostały zniszczone lub uszkodzone przy dostawie, pod warunkiem, że Sprzedający nie jest zwolniony od odpowiedzialności w ramach niniejszej gwarancji, ponieważ (i) nie został niezwłocznie powiadomiony na piśmie przez Kupującego o odkryciu takiej szkody lub wady; (ii) wadliwe urządzenie lub jego część nie zostały zwrócone do Sprzedającego na koszt Kupującego; (iii) wadliwa jednostka lub jej część nie została dostarczona do Sprzedającego w okresie nieprzekraczającym czterech (4) tygodni od ostatniego dnia okresu gwarancyjnego oraz (iv) badanie takiej jednostki lub części przeprowadzone przez Sprzedającego ujawniło, że takie wady i usterki powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji, nieautoryzowanej naprawy, wprowadzenia zmian lub przez przypadek. Jeśli sprzęt produkowany przez Sprzedającego składa się głównie z części wyprodukowanych przez innych producentów, Sprzedający udzieli na rzecz Kupującego wyłącznie tych gwarancji, które sam otrzymał od innych producentów. Wszelkie zezwolenia Sprzedającego na dokonanie naprawy lub wprowadzenie zmian przez Kupującego, muszą być dostarczane w formie pisemnej, aby zapobiec anulowaniu gwarancji.

Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w zakresie dozwolonym na mocy obowiązujących przepisów prawa i w odniesieniu do sprzętu, tytuł własności do wszelkich tego typu produktów, które sprzedający zamierza sprzedać na mocy niniejszej umowy, w tym do wszystkich akcesoriów oraz innego sprzętu i części dołączanych do produktu lub przekazywanych wraz z nim, nie przechodzi na kupującego do momentu pełnego uiszczenia wszelkich należnych opłat w sposób zgodny z uprzednio zatwierdzonymi warunkami płatności sprzedającego. Do tego czasu sprzedający będzie posiadać zabezpieczenie w postaci wyżej wymienionych przedmiotów.

10. Siła Wyższa. Żadnej ze stron niniejszej umowy nie uznaje się za dopuszczającą się uchybień w procesie realizacji swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy (innych niż uiszczenie wszelkich opłat wynikających z niniejszej umowy) oraz żadna ze stron niniejszej umowy nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej lub innej z tytułu niewykonania swoich obowiązków lub opóźnienia w ich realizacji w wyniku strajku, lokautu, zbiorowych działań pracowników lub innych form zakłócania działalności, pożaru, eksplozji, powodzi lub innych klęsk żywiołowych, niepokojów społecznych, zamieszek lub konfliktu zbrojnego, wypowiedzianego bądź niewypowiedzianego, ograniczeń, braków, przypadków racjonowania lub przydziału standardowych źródeł podaży siły roboczej, materiałów, środków transportu, energii oraz mediów, wypadku, zdarzenia losowego, opóźnienia dostawców lub podwykonawców, przymusowego lub dobrowolnego przestrzegania działań i rozporządzeń rządowych (bez względu na ich moc prawną), embarga, awarii sprzętu lub maszyn oraz wszelkich innych przyczyn podobnych do wyżej wymienionych kategorii lub odmiennych od tychże, pozostających poza uzasadnioną kontrolą strony wnioskującej o zwolnienie z wyżej wymienionych obowiązków na mocy niniejszej umowy. Żadna ze stron niniejszej umowy nie jest zobowiązana do dokonywania jakichkolwiek ustępstw bądź składania jakichkolwiek wniosków lub próśb mających na celu zakończenie jakiegokolwiek konfliktu lub zbiorowych działań pracowników.  Niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu dowolnego z wyżej wymienionych zdarzeń oraz ustaleniu, że wpływa bądź wpłynie ono na proces realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy, strona poszkodowana w wyniku takiego działania przekaże drugiej ze stron zawiadomienie wskazujące na charakter danego zdarzenia, przewidywany czas jego trwania oraz wszelkie podjęte działania mające na celu uniknięcie lub ograniczenie jego skutków. W przypadku, gdy z jakiejkolwiek przyczyny, niezależnie od faktu wystąpienia lub niewystąpienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w powyższej sekcji, wysokość dostawy produktów lub elementów składowych takich produktów realizowanej na mocy niniejszej umowy z dowolnego z obecnych źródeł ich pozyskiwania przez sprzedającego będzie ograniczona lub niewystarczająca, aby spełnić własne potrzeby sprzedającego i jego zobowiązania wobec jego klientów, obowiązek dostarczenia takiego produktu przez sprzedającego w danym okresie będzie ograniczony do niezbędnego zakresu, wedle własnego uznania sprzedającego. Wyżej wymienione produkty lub ich elementy składowe będą sprawiedliwie rozdzielane w celu spełnienia własnych potrzeb sprzedającego oraz jego klientów (niezależnie od faktu istnienia bądź nieistnienia stosownej umowy), w sposób zgodny z ich dostępnością i procesem ich pozyskiwania z obecnych źródeł w normalnym toku działalności gospodarczej sprzedającego oraz z normalnych lokalizacji, z których były one uprzednio pozyskiwane. Sprzedający nie jest zobowiązany do dokonywania zakupu produktów lub elementów składowych umożliwiających ich wytworzenie bądź do pozyskiwania ich w inny sposób w celu zastąpienia dostaw pominiętych lub ograniczonych na mocy niniejszej umowy. Wszelkie tego typu braki w dostawach będą anulowane na mocy niniejszej umowy bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności z tego tytułu przez którąkolwiek ze stron.

11. Rozwiązywanie sporów. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej Umowy, które nie mogą zostać bezzwłocznie rozwiązane, powinny być kierowane do rozpatrzenia przez wyższe kierownictwo każdej ze stron w celu uzyskania szybkiego rozstrzygnięcia. Żadna ze stron nie wniesie powództwa czy nie podda sporu pod arbitraż do czasu upływu 60 dni od daty przekazania sporu do rozpatrzenia przez wyższe kierownictwo stron. Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie może uniemożliwić Stronie uzyskania sądowego zabezpieczenia roszczeń, w celu powstrzymania nieodwracalnych szkód, które mogą być poniesione przez daną stronę Umowy.

12. Metody przeprowadzania transakcji przez Sprzedającego. Ceny produktów opierają się na metodach przeprowadzania transakcji przez Sprzedającego, włączając w to zamówienia, kontrolę jakości, dostawę, fakturowanie, inkaso należności oraz protokoły elektroniczne; powyższe metody stosuje się w odniesieniu do transakcji objętych niniejszymi Warunkami Ogólnymi. Wszelkie wnioski Kupującego dotyczące korzystania przez Sprzedającego z przeglądarki internetowej Kupującego lub innych systemów elektronicznych podlegają akceptacji Sprzedającego, a Sprzedający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z korzystaniem z tych systemów. Strony wyrażają zgodę na otrzymywanie dokumentów wersji elektronicznej oraz na akceptację podpisów elektronicznych związanych z transakcjami zawieranymi na mocy niniejszej Umowy, w tym na oświadczenia, zamówienia, potwierdzenia zamówienia, faktury oraz inne transakcje uzgadniane okresowo przez Strony. Niezależnie od wyboru prawa właściwego, które stanowi inaczej, dokumenty elektroniczne i podpisy elektroniczne zastępują dokumenty tradycyjne, a moc prawna transakcji zawartych na ich podstawie nie zostanie podważona z tego tytułu, że nie są one sporządzone w wersji papierowej (pisemnej).

13. Zrzeczenie się praw. Rezygnacja Sprzedającego ze ścisłego przestrzegania któregokolwiek z warunków niniejszej Umowy, nie może być postrzegana jako zrzeczenie się prawa do przestrzegania tych warunków.

14. Cesja. Niniejsza Umowa nie podlega cesji i nie jest zbywalna, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

15. Prawo właściwe. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem stanu Pensylwania, USA, bez uwzględniania przepisów kolizyjnych. W odniesieniu do niniejszej Umowy są stosowane przepisy Kodeksu Prawa Handlowego (Uniform Commercial Code), a nie przepisy Konwencji ONZ dotyczącej umów o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

16. Warunki sprzeczne. W przypadku sprzeczności pomiędzy warunkami określonymi w niniejszej Umowie a warunkami zakupu określonymi w jakimkolwiek zamówieniu przedstawionym przez Kupującego, niniejsze warunki mają moc rozstrzygającą. Bez względu na postanowienia niniejszej Umowy sprzeczne z jakimkolwiek warunkiem określonym w zamówieniu Kupującego lub przedstawionym w inny sposób, który koliduje z warunkami określonymi w tej Umowie lub zwiększa obowiązki Sprzedającego wynikające z niej, nie jest on wiążący dla Sprzedającego, o ile nie zostało to wyraźnie określone i zaakceptowane w formie pisemnej przez członka wyższej kadry kierowniczej Sprzedającego i do czasu, gdy taka akceptacja nie zostanie uzyskana, Sprzedający niniejszym nie wyraża zgody na przestrzeganie takiego warunku.