Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Štandardné podmienky predaja spoločnosti Air Products

Platnosť. Tieto štandardné podmienky predaja neplatia, ak kupujúci a predajca uzavreli písomnú Zmluvu na dodaný produkt, ktorú predajca náležite splnil. Ak takáto Zmluva neexistuje, platia tieto Štandardné podmienky predaja a prijatie dodávky takýchto produktov od predajcu kupujúcim bude predstavovať kupujúceho pretrvávajúci súhlas a schválenie týchto Štandardných podmienok predaja.

1. Záruka a špecifikácie produktu. Predávajúci zaručuje, že produkt dodaný kupujúcemu vyhovuje v čase dodania štandardným špecifikáciám predávajúceho pre produkt zakúpený podľa tejto zmluvy alebo obvyklej špecifikácii produktu dohodnutej stranami v podpísanej písomnej forme, pričom predávajúci má právny titul a právo vykonať prevod a dodanie sa vykoná bez bremena. Všetky služby vykonané predávajúcim sa vykonajú správnym a odborným spôsobom. Predávajúci vykoná úpravu alebo nápravu akejkoľvek služby, ktorá nebola takýmto spôsobom vykonaná v prípade, že do 30 dní od vykonania takejto služby predávajúci obdrží písomné oznámenie o akejkoľvek takejto chybe. UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNOU ZÁRUKOU A NAHRADZUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO KONKLUDENTNÉ, SKUTOČNÉ ALEBO NA ZÁKLADE ZÁKONA, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI UVEDENÉHO, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Čas od času môže predávajúci v súlade s postupmi riadenia zmien vykonať zmeny takéhoto produktu alebo zdroja takéhoto produktu, základných surovín, dokumentácie, analytických postupov, balenia, spôsobu výroby alebo ponúkania (ďalej len „Zmeny produktu“) avšak pod podmienkou, že okrem výnimky v prípade vyššej moci alebo nepredvídanej udalosti, predávajúci poskytne kupujúcemu písomné oznámenie najmenej tri (3) mesiace pred (i) zastavením alebo prerušením výroby produktu, (ii) zastavením predaja produktu ako celkovej trhovej ponuky v príslušnom regióne alebo (iii) vykonaním zmien produktu, ktoré z pohľadu predávajúceho spôsobia štatisticky výrazné zmeny špecifikácií produktu na základe auditov a analytických výsledkov vykonaných podľa postupov riadenia zmien predávajúceho. Na základe žiadosti kupujúceho poskytne predávajúci podporné údaje a skúšobné vzorky.

2. Požiadavky na dodanie a skladovanie. „Predávajúci“ musí byť určený na produktoch a dokumentoch dodaných kupujúcemu. Dodávka sa vyplatí dopravcovi výrobného alebo distribučného zariadenia predávajúceho, prípadne ak je to na mieste, dodaciemu vozidlu predávajúceho. Všetky riziká straty prejdú na kupujúceho pri dodaní. Právo na vybavenie predané na základe tejto zmluvy, vrátane všetkého príslušenstva, iného vybavenia a ďalej uvedených pripojených alebo predložených častí, neprejde na kupujúceho a predávajúci tu bude mať záložný nárok až do úplného vyplatenia všetkých nevyplatených súm v hotovosti. Právo na ostatné produkty prechádza na kupujúceho pri dodaní. Dopravné spoločnosti preberajú všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru od času, kedy dodávku prijali, až do dodania príjemcovi. Zodpovednosť predávajúceho za takéto poškodenie končí odoslaním. Všetky zásielky opúšťajúce závod predávajúceho sme pozorne skontrolovali. Kupujúci musí zásielku skontrolovať okamžite po prijatí tovaru. Ak zásielka dorazí s poškodeným debnením alebo obalom, kupujúci prepravcu požiada o vyznačenie stavu na potvrdení prijatia. Zásielky poškodené počas prepravy nevracajte predávajúcemu, ale kupujúci musí okamžite informovať prepravcu a podať u neho reklamáciu. Nedodržanie tohto postupu bude mať za následok odmietnutie prepravcu prijať akékoľvek reklamácie, čo bude mať za následok vznik straty u kupujúceho.

Neštandardné miestne dodania (napr. večerné, víkendové alebo sviatočné) a urýchlené dodania podliehajú ďalším poplatkom na základe skutočných nákladov predávajúceho plus manipulačné poplatky. Produkty nevracajte na dobropis a ani pre záručné reklamácie, pokým vás tým predajca nepoverí. Nepoužité produkty alebo produkty v predajnom stave, ktorým zostáva > 75 % času skladovateľnosti môžete predávajúcemu vrátiť na samostatné posúdenie predávajúcim len po obdržaní zvláštneho písomného poverenia od predávajúceho. Na oprávnené vrátenia sa vzťahuje minimálne tridsať percentný (30 %) poplatok za opätovné uskladnenie a manipuláciu a predávajúcemu ich musíte zaslať v súlade s pokynmi predávajúceho prostredníctvom dodávajúceho prepravcu a kupujúci musí vopred uhradiť prepravné.

Ak kupujúci od predávajúceho požaduje uskladnenie (i) neštandardného produktu alebo (ii) množstiev produktu, ktoré prekračujú bežné skladovacie úrovne predávajúceho, kupujúci bude niesť zodpovednosť za a súhlasí s tým, že predávajúcemu uhradí cenu za všetky produkty, ktoré exspirujú pred použitím zo strany kupujúceho alebo ktoré kupujúci nepoužije pred uplynutím alebo ukončením zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo uložiť kupujúcemu poplatky skôr, ak dopyt kupujúceho na takýto produkt klesne a predávajúci odôvodnene verí, že kupujúci takýto produkt nespotrebuje včas. Kupujúci má právo prijať akýkoľvek produkt, ktorý je kupujúci povinný uhradiť v súlade s týmto ustanovením, avšak pod podmienkou, že takýto produkt bude predaný a prijatý presne „TAK AKO JE“ A PREDÁVAJÚCI NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU S OHĽADOM NA TAKÝTO PRODUKT, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO KONKLUDENTNÉ, SKUTOČNÉ ALEBO NA ZÁKLADE ZÁKONA, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA AKÚKOĽVEK ZÁRUKU OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A PREDÁVAJÚCI NEBUDE NIESŤ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ AKÉHOKOĽVEK DRUHU S OHĽADOM NA AKCEPTÁCIU KUPUJÚCEHO ALEBO POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK TAKÉHOTO PRODUKTU.

3. Cena a poplatky za produkt(-y). „Cena“ za produkt dodaný kupujúcemu predávajúcim môže zahrňovať jednotkovú cenu (keď sa produkt dodáva v kvapalnej alebo objemovej forme) a mesačný poplatok. Cena podlieha upraveniu. Ak predávajúci poskytne náhradné alebo doplnkové vybavenie na určené miesto, mesačný poplatok sa upraví a všetky použiteľné jednotkové ceny sa budú líšiť v súlade s v tom čase bežnými cenami predávajúceho. Predávajúci ukladá poplatky podľa svojho vlastného uváženia a kupujúci týmto súhlasí s tým, že predávajúcemu uhradí príplatky za zvýšenia výrobných a dodacích nákladov predávajúceho, ktoré sú spôsobené zmenami v zákonoch alebo zvýšením nákladov na palivo, energie alebo prvotný produkt (vrátane, ale bez obmedzenia na naftové palivo, zemný plyn a/alebo elektrickú energiu, ktoré majú vplyv na výrobné zariadenie(-ia) predávajúceho) (ďalej len „Príplatky“). Tieto príplatky sa pripočítajú k jednotkovej cene a mesačnému poplatku. K cene sa pridajú a kupujúci uhradí všetky dane, poplatky alebo spotrebné dane, ktoré boli uložené alebo predpísané akýmkoľvek súčasným alebo budúcim zákonom vládneho orgánu, ak ich predávajúci uhradí v dôsledku predaja a dodania produktov alebo akýchkoľvek služieb, ktoré sú tu popísané.

4. Maximálne požiadavky. Ak sú základom záväzku predávajúceho ohľadom dodania požiadavky kupujúceho na produkt a nie stanovené množstvo produktu, bez ohľadu na vyhlásenie alebo možnosť vyhlásenia udalosti vyššej moci si predávajúci vyhradzuje právo nedodať kupujúcemu množstvá produktu, ktoré prekračujú stodvadsať percent (120 %) z menšieho množstva (i) kupujúcim stanovených mesačných predvídaných množstiev produktu, (ii) kupujúcim stanovených odhadovaných množstiev produktu alebo (iii) mesačného priemerného objemu produktu zakúpeného kupujúcim od predávajúceho v bezprostredne predchádzajúcom kalendárnom roku. Ak predávajúci nedodá takéto nadmerné množstvá, po oznámení kupujúcemu to môže predávajúci urobiť za inú jednotkovú cenu za produkt, od kupujúceho môže vyberať dodatočné poplatky a náklady súvisiace s dodaním takýto nadmerných množstiev, môže nahradiť iný produkt spĺňajúci produktové špecifikácie (nehľadiac na rozpor s akýmkoľvek ustanovením o riadení zmien) a môže prerušiť dodávanie takýchto nadmerných množstiev kupujúcemu.

5. Vybavenie predávajúceho, tlakové fľaše predávajúceho. Právo, držba a kontrola nad vybavením dodaným predávajúcim na účely dodania produktu zostane vždy u predávajúceho a predávajúci má právo odniesť si vybavenie po vypršaní alebo ukončení tejto zmluvy. Po akomkoľvek ukončení tejto zmluvy alebo po trvalom zastavení požiadaviek kupujúceho na produkt si predávajúci môže odniesť príslušné vybavenie z priestorov kupujúceho a príslušné mesačné poplatky kupujúceho sa nebudú účtovať s účinnosťou od dňa, kedy kupujúci uhradí neumorené montážne náklady predávajúceho plus náklady na odstránenie. S ohľadom na tlakové fľaše a iné nádoby zadovážené predávajúcim na dodanie produktu sú takéto tlakové fľaše vlastníctvom predávajúceho a kupujúci si ich požičiava podľa tu uvedených podmienok a ustanovení. Ak sa písomne nedohodne niečo iné, kupujúci súhlasí, že uvedené tlakové fľaše predávajúcemu vráti v dobrom stave na riziko a náklady kupujúceho a s pevne zatvorenými ventilmi. Kupujúci ďalej súhlasí s tým, že následne predávajúcemu vo forme stojného uhradí mesačne splatnú sumu za čas, kedy uvedené tlakové fľaše kupujúci držal, pričom toto stojné sa vypočíta podľa bežného systému účtovania stojného predávajúceho. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúcemu uhradí v tom čase u predávajúceho bežne náklady za stratu, zničenie alebo neopraviteľné poškodenie uvedených tlakových fliaš alebo spojovacích dielov, ktoré vznikli následkom akejkoľvek príčiny v čase, kedy mal kupujúci takéto tlakové fľaše požičané. V prípade poškodenia vyžadujúceho opravu kupujúci súhlasí s tým, že uhradí skutočné náklady za opravu, ktoré predávajúcemu vznikli, plus náklady na nevyhnutnú prepravu. Stojné sa bude uplatňovať, pokým sa tlaková fľaša nevráti alebo v prípade, že tlakovú fľašu nie je možné vrátiť, pokým predávajúcemu nebudú uhradené jeho bežné náklady na výmenu uvedenej tlakovej fľaše. Až do vrátenia týchto tlakových fliaš alebo dovtedy, pokým kupujúci písomne neuvedie, že kupujúci z akékoľvek dôvodu nie je schopný tieto tlakové fľaše vrátiť, nevyvrátiteľne sa bude predpokladať, že kupujúci má držbu alebo kontrolu nad týmito tlakovými fľašami. Žiadne tvrdenie o vrátení tlakových fliaš kupujúcim sa neuzná, pokým bude kupujúci nebude držať platne podpísané potvrdenie na formulári poskytnutom predávajúcim, ktoré dosvedčí takéto vrátenie. Dopĺňanie tlakových fliaš bez písomného súhlasu predávajúceho sa zakazuje.

6. Fakturovanie a úhrada. Predávajúci môže kupujúcemu vystaviť faktúru po každom dodaní produktu, poskytnutí služby, mesačne alebo podľa uváženia predávajúceho. Všetky úhrady splatné podľa tejto zmluvy voči predávajúcemu sa predávajúcemu uhradia na mieste uvedenom na faktúre. Všetky faktúry sú splatné do 10 dní alebo pri predložení. Na včas neuhradené čiastky sa vzťahuje úrok vo výške 1,5 % mesačne alebo bežná zákonná sadzba podľa toho, ktoré je nižšie. Včasné uhradenie všetkých súm splatných voči predávajúcemu zo strany kupujúceho podľa tejto zmluvy, vrátane jednotkovej ceny, mesačného poplatku, príplatkov a všetkých ostatných zmluvne stanovených poplatkov podľa tejto zmluvy, predstavuje výslovnú podmienku na pokračovanie vykonávania záväzkov predávajúceho podľa tejto zmluvy. Nevykonanie týchto úhrad včasným spôsobom predávajúceho oprávňuje na prerušenie dodávok bez sankcie, porušenia alebo neplnenia akéhokoľvek druhu podľa tejto zmluvy a predávajúci môže taktiež uložiť nové platobné podmienky, vrátane, ale bez obmedzenia na uhradenie v hotovosti pri dodaní alebo automatické platby, prípade iné. Všetky reklamácie kupujúceho na akúkoľvek faktúru podľa tejto zmluvy sa musia uplatniť v písomnej forme do 30 dní od doručenia faktúry. Neposkytnutie takéhoto písomného oznámenia predstavuje zrieknutie sa všetkých nárokov súvisiacich s takouto faktúrou. Ak sa na základe uváženia predávajúceho finančná zodpovednosť kupujúceho zníži, na základe požiadavky zo strany predávajúceho poskytne kupujúci hotovostnú úhradu vopred alebo primeranú záruku a dodávky je možné zadržať do prijatia takejto úhrady alebo záruky. Takéto konanie predávajúceho nepredstavuje zmenu platobných podmienok podľa tejto zmluvy. S ohľadom na akékoľvek peňažné záväzky kupujúceho alebo pridružených osôb kupujúceho voči predávajúcemu môže predávajúci (a) započítať takéto záväzky proti akýmkoľvek čiastkam dlžným voči kupujúcemu alebo pridruženej osobe kupujúceho a/alebo (b) odpočítať takéto záväzky od akýchkoľvek čiastok uhradených zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo pridruženej osobe kupujúceho. Právo na akékoľvek produkty predané na základe tejto zmluvy, vrátane všetkého príslušenstva, neprejde na kupujúceho a predávajúci tu bude mať záložný nárok až do úplného vyplatenia všetkých nevyplatených súm v súlade s vopred schválenými úverovými podmienkami predávajúceho.

7. Obmedzenie ručenia. Kupujúci berie na vedomie, že s používaním produktu je spojené isté riziko, potvrdzuje, že rozumie týmto rizikám a že je zodpovednosťou kupujúceho zabezpečiť dostatočné výstrahy a ochranu svojich zamestnancov a iných osôb vystavených týmto rizikám, ktoré vznikajú počas skladovania a používania produktu kupujúcim. Predajca poskytne kupujúcemu kópie kariet bezpečnostných údajov materiálov (MSDS) pre daný produkt, na základe ktorých môže kupujúci vytvoriť takéto výstrahy, a KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE BRÁNIŤ, ODŠKODNIŤ A ZBAVIŤ ZODPOVEDNOSTI PREDAJCU V PRÍPADE AKEJKOĽVEK ZODPOVEDNOSTI, KTORÁ VYPLYNIE PREDAJCOVI, AK NEZABEZPEČÍ TAKÉTO VÝSTRAHY. Kupujúci potvrdzuje, že dokáže zabezpečiť a nainštalovať zariadenia na odber vzoriek doručeného produktu na určenie súladu so špecifikáciami pred použitím. Kupujúci prijíma všetky riziká a zodpovednosť za straty, ujmy alebo zranenia osôb alebo majetku kupujúceho alebo iných osôb, ktoré môžu byť následkom prítomnosti alebo používania produktu. KUPUJÚCI SA ZAVÄZUJE BRÁNIŤ, ODŠKODNIŤ A ZBAVIŤ ZODPOVEDNOSTI PREDAJCU V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NÁROKOV, STRÁT ALEBO UJMY, KTORÉ MÔŽU VZNIKNÚŤ AKO DÔSLEDOK ALEBO V SÚVISLOSTI S PRÍTOMNOSŤOU ALEBO POUŽÍVANÍM PRODUKTU PO DODANÍ PREDAJCOM, ČI UŽ PRED PREVODOM AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV PREDANÝCH NA ZÁKLADE TÝCHTO PODMIENOK Z KUPUJÚCEHO NA AKÚKOĽVEK INÚ STRANU ALEBO PO ŇOM – ČI UŽ PROSTREDNÍCTVOM OPÄTOVNÉHO PREDAJA, LIKVIDÁCIE ALEBO INÝM SPÔSOBOM, SAMOSTATNE ALEBO V KOMBINÁCII S INÝM PRODUKTOM – BEZ OHĽADU NA TO, ČI IŠLO O PREDPOKLADANÉ ČI SKUTOČNÉ ZANEDBANIE POVINNOSTÍ ALEBO JEDNOZNAČNÚ ZODPOVEDNOSŤ PREDAJCU.

Žiadny nárok akéhokoľvek druhu týkajúci sa nedodania produktu nemôže byť vyšší ako jednotková cena splatná podľa tejto zmluvy za produkt, v súvislosti s ktorým sa tento nárok uplatňuje a výhradný a výlučný opravný prostriedok kupujúceho (okrem opravného prostriedku za zrušenie pre nedostatky materiálu) za dodanie nevyhovujúceho produktu bude, že predávajúci vykoná náhradu obdobným množstvom vyhovujúceho produktu bez akýchkoľvek ďalších nákladov kupujúceho. Predávajúci nebude zo zmluvy alebo z deliktu (vrátane nedbanlivosti a absolútnej zodpovednosti) zodpovedať za žiadne iné priame alebo žiadne iné nepriame, špeciálne, náhodné alebo následné škody vychádzajúce z jeho konania alebo nekonania podľa tejto zmluvy.

Pri poskytovaní služieb na základe tejto Zmluvy predajca neprijíma ani nepreberá zodpovednosť za žiadnu chybu v materiáli alebo vyhotovení zariadení, ktoré nie sú vyrobené predajcom alebo jeho partnerskými spoločnosťami, ani za žiaden stav alebo jav ovplyvňujúci správne fungovanie zariadenia spôsobený nehodou, nedbalosťou, zneužívaním alebo nesprávnym používaním zariadenia alebo akoukoľvek inou príčinou podobnou alebo nepodobnou vyššie opísaným príčinám.

8. Technická podpora. Kupujúci súhlasí s prevzatím plnej zodpovednosti za vykonanie svojho vlastného nezávislého vyhodnotenia toho, či bude využívať akúkoľvek technickú podporu alebo poradenstvo poskytované predávajúcim v spojení s touto zmluvou a kupujúci súhlasí s prevzatím všetkých rizík a zodpovednosti za výsledky dosiahnuté tým, že sa na ne spoľahne.

9. Špeciálne podmienky súvisiace s predajom vybavenia. Pre obdobie jedného (1) roka od dátumu dodania vybavenia predávajúceho predaného kupujúcemu podľa tejto zmluvy predávajúci zaručuje, že v čase odoslania neobsahuje vybavenie žiadne chyby materiálu a spracovania. UVEDENÁ ZÁRUKA JE VÝHRADNOU ZÁRUKOU A NAHRADZUJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO KONKLUDENTNÉ, SKUTOČNÉ ALEBO NA ZÁKLADE ZÁKONA, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA VŠEOBECNOSTI UVEDENÉHO, AKEJKOĽVEK ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Zodpovednosť predávajúceho za predaj vybavenia je obmedzená na základe uváženia predávajúceho výhradne na výmenu, opravu alebo vydanie dobropisu na diely, pri ktorých sa počas záručného obdobia zistí, že pri odoslaní boli poškodené alebo chybné pod podmienkou, že predávajúci nebude na základe tejto záruky zodpovedný, pokiaľ (i) kupujúci po zistení takéhoto poškodenia alebo poruchy o tom predávajúceho bezodkladne písomne neupovedomí, (ii) po predchádzajúcom uhradení prepravných poplatkov kupujúcim sa chybná jednotka alebo diel vráti predávajúcemu, (iii) predávajúci prijme chybnú jednotku alebo diel pre vykonanie úprav nie neskôr ako štyri (4) týždne po dni uplynutia záručného obdobia a (iv) preskúmanie takejto jednotky alebo dielu predávajúcim uspokojivo odhalí, že takéto chyby a poruchy neboli spôsobené nesprávnym používaním, nedbanlivosťou, nesprávnou montážou, neoprávnenou opravou alebo modifikáciou, prípadne nehodou. Ak sa vybavenie vyrobené predávajúcim skladá primárne z dielov vyrobených inými osobami, predávajúci v prospech kupujúceho sprístupní len tie záruky, ktoré predávajúci obdržal od týchto iných výrobcov. Kvôli zabráneniu zrušenia tejto záruky musí mať akékoľvek udelenie oprávnenia zo strany predávajúceho na opravu alebo modifikáciu kupujúcim písomnú formu.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tejto Zmluvy, v rozsahu povolenom zákonom, vo vzťahu k zariadeniu, neprejde vlastnícke právo k žiadnym takýmto produktom, ktoré sa majú predať na základe tejto Zmluvy, vrátane všetkého príslušenstva, iného vybavenia a následne pripojených alebo vymenených dielov, na kupujúceho, pričom predajca bude mať v produktoch bezpečnostný záujem, kým sa v súlade s vopred schválenými platobnými podmienkami predajcu nesplatia všetky nesplatené sumy.

10. Vyššia moc Žiadna strana tejto Zmluvy sa nebude považovať za neplniacu si záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy (okrem záväzku vykonať akúkoľvek peňažnú platbu vyplývajúcu z tejto Zmluvy), ani nebude niesť zodpovednosť za škodu alebo inú zodpovednosť za neplnenie alebo oneskorenie plnenia spôsobené štrajkom, výlukou, koordinovanou akciou zamestnancov alebo iným narušením prevádzky, požiarom, explóziou, povodňami alebo inou prírodnou katastrofou, nepokojmi alebo ozbrojeným konfliktom, či už vyhláseným, alebo nevyhláseným, obmedzením, nedostatkom, prideľovaním alebo vyčlenením bežných zdrojov pracovných síl, materiálov, dopravných prostriedkov, energií alebo verejných služieb, nehodou, pôsobením vyššej moci, meškaním subdodávateľov alebo predajcov, strpením alebo dobrovoľným dodržiavaním vládneho aktu alebo vládnych nariadení (platných alebo neplatných), embargom, výpadkom strojov alebo zariadení alebo inou príčinou, či už podobnou, alebo nepodobnou ktorejkoľvek z príčin alebo kategórií príčin opísaných vyššie, a príčinami, ktoré sú mimo kontroly strany požadujúcej ospravedlnenie za nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Od žiadnej strany tejto Zmluvy sa nebude vyžadovať, aby urobila akýkoľvek ústupok alebo splnila akúkoľvek požiadavku s cieľom ukončiť akýkoľvek štrajk alebo inú koordinovanú akciu zamestnancov.  Ktorákoľvek strana postihnutá takouto udalosťou, bezodkladne po zistení takejto udalosti a zistení, že ovplyvnila alebo ovplyvní plnenie jej záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, bude druhú stranu o tejto skutočnosti informovať, pričom uvedie povahu udalosti, jej predpokladané trvanie a akékoľvek kroky prijímané s cieľom odvrátiť jej účinok alebo ho minimalizovať. Bez ohľadu na prítomnosť alebo neprítomnosť ktorejkoľvek z príčin uvedených vyššie v tejto časti, ak budú z akéhokoľvek dôvodu dodávky akéhokoľvek produktu, ktoré sa majú poskytnúť na základe tejto Zmluvy, alebo východiskového produktu pre takýto produkt, z akýchkoľvek existujúcich zdrojov predajcu obmedzené alebo neprimerané na splnenie vlastných požiadaviek predajcu a jeho záväzkov voči zákazníkom, povinnosť predajcu dodať produkt v príslušnej lehote bude obmedzená v potrebnom rozsahu podľa predajcovho vlastného uváženia tak, aby sa podľa vlastných požiadaviek predajcu a požiadaviek jeho zákazníkov (či už zmluvných, alebo nie) dosiahlo spravodlivé rozdelenie takéhoto produktu, tak ako je dodaný a ako môže byť dostupný v bežnom a zvyčajnom chode predajcovho podnikania z akýchkoľvek takýchto existujúcich zdrojov dodávok v mieste (miestach), z ktorého (ktorých) sa dodávky vyplývajúce z tejto Zmluvy bežne expedujú. Predajca nie je povinný zakúpiť alebo inak získať produkt alebo východiskový produkt na výrobu produktu s cieľom nahradiť dodávky vynechané alebo obmedzené na základe tejto Zmluvy a akékoľvek takéto nedostatky v dodávkach budú z tejto Zmluvy vylúčené bez toho, aby za to ktorejkoľvek strane vznikla akákoľvek zodpovednosť.

11. Riešenie sporov. Všetky spory medzi stranami, ktoré súvisia s touto zmluvou a ktoré nie je možné vyriešiť primerane rýchlo, sa v snahe o dosiahnutie rýchleho vyriešenia odovzdajú vyššiemu riadiacemu pracovníkovi každej strany. Žiadna zo strán nemôže začať žiadne konanie alebo arbitráž proti druhej strane, pokým neuplynie 60 dní od dňa odovzdania takémuto vyššiemu riadiacemu pracovníkovi. Nič v tejto časti nevylučuje, aby strana prijala opatrenie pri snahe o súdne oslobodenie zabraňujúce nenapraviteľnej škode voči tejto strane.

12. Metódy predávajúceho pre vykonávanie transakcií. Ceny predávajúceho sa určujú na základe bežných metód predávajúceho pre vykonávanie transakcií, vrátane objednávania, kontroly kvality, dodávania, fakturovania, vyberania platieb a elektronických obchodných protokolov a tieto metódy sa budú vzťahovať na transakcie spravované týmito všeobecnými podmienkami. Všetky požiadavky kupujúceho voči predávajúcemu na použitie prehliadačových alebo iných elektronických systémov kupujúceho podliehajú schváleniu zo strany predávajúceho a predávajúci nebude platiť poplatky za používanie systémov kupujúceho. Strany súhlasia s prijímaním elektronických dokumentov a akceptovaním elektronických podpisov v súvislosti s transakciami zamýšľanými touto zmluvou, vrátane zverejnení, objednávok, potvrdenia objednávok, faktúr a iných transakcií, na ktorých sa strany môžu čas od času dohodnúť. Napriek výberu práva, ktoré by prikazovalo iný výsledok, elektronické dokumenty a elektronické podpisy nahradzujú papierové dokumenty a podpisy a právna platnosť transakcie nebude odmietnutá na základe toho, že nejde o písomnú formu.

13. Vzdanie sa práv. Vzdanie sa práv zo strany predávajúceho ohľadom prísneho výkonu ktorejkoľvek podmienky alebo ustanovenia tejto zmluvy nepredstavuje vzdanie sa práv pri žiadnom neskoršom nesplnení týchto podmienok a ustanovení.

14. Prevod. Kupujúci nemôže túto zmluvu previesť alebo preniesť vcelku alebo sčasti, okrem prípadov, keď obdržal predchádzajúci písomný súhlas predávajúceho.

15. Rozhodujúce právo. Táto zmluva sa interpretuje a spravuje právom štátu Pennsylvánia v USA bez ohľadu na akékoľvek použiteľné konflikty zákonných ustanovení. Podmienky jednotného obchodného zákonníka sa použijú pred ustanoveniami dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

16. Konflikty podmienok. V prípade, že dôjde k akémukoľvek konfliktu medzi týmito podmienkami a podmienkami akejkoľvek objednávky alebo iných podmienok poskytnutých kupujúcim, prevahu budú mať tieto podmienky. Napriek akýmkoľvek tam uvedeným protikladným ustanoveniam, žiadne podmienky v objednávke kupujúceho alebo poskytnuté iným spôsobom, ktoré sú v konflikte s tu uvedenými podmienkami alebo ktoré zvyšujú záväzky predávajúceho podľa tejto zmluvy, nebudú pre predávajúceho záväzne, pokiaľ nedôjde k ich špecifickému určeniu a schváleniu v písomnej forme výkonným pracovníkom predávajúceho a predávajúci týmto odmieta akékoľvek takéto podmienky, pokým nedôjde k udeleniu takého schválenia.