Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Zásady ochrany osobních úd

Poznámka: Chcete-li pokračovat, musíte SOUHLASIT.

Datum poslední revize: Červenec 2022 

Společnost Air Products respektuje vaše obavy týkající se soukromí osobních údajů, které nám poskytujete. Také se domníváme, že je důležité vás informovat o tom, jak budeme vaše osobní údaje používat a jak společnost Air Products dodržuje své Zásady ochrany osobních údajů.

Účel, rozsah a souhlas
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které poskytnete, abychom je mohli vzít v úvahu pro současné a budoucí pracovní příležitosti ve skupinách společností Air Products. To zahrnuje veškeré následné informace shromážděné v souvislosti s Vaší žádostí o zaměstnání, náborovým procesem a následným zaměstnáním, pokud budete úspěšní. Společnost Air Products bude zpracovávat tyto osobní údaje při náboru a během procesů před a během Vašeho případného nástupu do zaměstnání. Air Products také poskytne Vaši žádost o zaměstnání a osobní údaje v ní obsažené dalším přidruženým stranám Air Products a také externím společnostem zapojeným do náborového procesu. 

Vezměte prosím na vědomí, že pokud nebudete úspěšní v počáteční pozici, o kterou se ucházíte, můžeme vás kontaktovat ohledně budoucích pozic, kde by se podle nás vaše dovednosti nebo zkušenosti hodily. To nemá vliv na vaše práva týkající se vymazání vašich údajů po uplynutí doby uchovávání. 

Váš souhlas s podmínkami tohoto oznámení o ochraně osobních údajů znamená, že souhlasíte se shromažďováním, používáním a zpřístupňováním Vašich osobních údajů pro účely související s Vaším přiřazením k relevantním současným a budoucím pracovním příležitostem, související s Vaší žádostí o zaměstnání a s potenciálním nástupem do zaměstnání, jak je uvedeno níže. Proto Vám doporučujeme, abyste si toto oznámení o ochraně osobních údajů pečlivě přečetli a klikli na Souhlasím, pokud rozumíte podmínkám tohoto oznámení a souhlasíte s nimi.   

Typy shromažďovaných osobních údajů

 • Identifikační údaje, jako je jméno, titul, adresa bydliště, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu;
 • Charakteristické informace, jako je věk, pohlaví, datum narození, místo narození, národnost atd. • Sociální situace, jako je rezidenční adresa, pracovní povolení, osvědčení o pobytu, povolání, licence atd. 
 • Informace týkající se vzdělání, zkoušky, kompetencí a odborných dovedností, jako je dosavadní vzdělání, navštěvované školy, certifikáty atd.
 • Zaměstnanecký status/historie, jako jsou informace ohledně bývalých zaměstnavatelů;
 • Jiné, jako jsou snímky z kamerového systému (CCTV; pokud jste pozváni k pohovoru v některé z našich lokalit), hlasové a video záznamy (pokud se používají jako součást hodnocení nebo pohovorů).
 • Pokud jste úspěšným uchazečem, budeme shromažďovat další osobní údaje v rámci procesu „před přijetím“, jako je číslo sociálního pojištění a bankovní údaje – tyto informace budou použity pouze v rámci náborového procesu.   

Uvedené příklady nejsou vyčerpávající. Můžeme také shromažďovat podobné nebo související informace. Tyto informace shromažďujeme pouze v případě, že to zákon povoluje nebo vyžaduje, a/nebo v určitých okamžicích při náboru a nástupu do zaměstnání.   

Správa, ukládání a uchovávání, média   

 • Správce údajů: Air Products.
 • Ukládání: Vaše osobní údaje jsou ukládány společností Air Products v jejích systémech a serverech a dále na serverech některých cloudových databází a služeb správy úložiště dat, které společnost Air Products provozuje, většinou ve Spojených státech.
 • Uchovávání: Společnost Air Products uchovává data po dobu trvání vašeho vztahu se společností Air Products a po ukončení takového vztahu po dobu, po kterou může být společnost Air Products konfrontována s otázkami nebo nároky souvisejícími s tímto vztahem, a to v souladu s dalšími právními, daňovými a provozními požadavky na uchovávání. Pro další informace o tom, kde a jak dlouho jsou vaše osobní údaje uchovávány, se prosím obraťte na oddělení ochrany osobních údajů společnosti Air Products na adrese privacy@airproducts.com.
 • Média: Elektronické a jiné fyzické prostředky
 • Mezinárodní přenos údajů: Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme předávat příjemcům v jiných zemích, než ve kterých byly původně shromážděny.
  • Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (dále jen „EHP“) nebo ve Švýcarsku, budeme dodržovat příslušné právní požadavky poskytující odpovídající ochranu pro předávání osobních údajů příjemcům v zemích mimo EHP a Švýcarsko. Pokud jde o předávání osobních údajů do USA a Spojeného království, společnost Air Products používá rámec standardních modelových smluv vyvinutý Evropskou komisí.   

Jak funguje systém při žádání o zaměstnání? 
Kandidáti se mohou ucházet o pozici v rámci skupiny Air Products, a to kdekoli na světě, prostřednictvím online aplikačního systému zvaného Infinite BrassRing poskytovaného společností Infinite Computer Solutions Inc., který je integrován s platformou nazvanou Eightfold a poskytovanou společností Eightfold AI Inc. Kandidáti mohou zaslat své životopisy, za účelem přiřazení k relevantním pracovním příležitostem a dále mohou zažádat o konkrétní volnou pozici, studentskou pozici nebo o pozici prostřednictvím otevřeného fondu uchazečů. Informace poskytnuté s Vaší žádostí jsou zpracovávány těmito třetími stranami a mohou se nacházet v různých geografických oblastech v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Náboroví pracovníci společnosti Air Products po celém světě budou moci spojit kandidáty s volnými místy v jejich částech společnosti Air Products. 

Jak budeme vaše údaje používat?
Vaše údaje použije jedna nebo více společností ve skupině Air Products, aby spojily Vaše dovednosti a zkušenosti s pracovními příležitostmi, aby Vás kontaktovaly ohledně pozic a posoudily Vaši žádost. Pokud bude výhledově zaměstnáni, Vaše informace budou také přeneseny do HR systémů společnosti Air Products pro administrativní účely Vašeho zaměstnání.

Kdo má přístup k vašim údajům?
Měli byste vědět, že při náboru a potenciálním procesu před/při nástupu do zaměstnání budou vaše osobní údaje převedeny z vaší domovské země do jiných společností Air Products po celém světě. Společnost Air Products vyžaduje, aby všechny její společnosti, které mají přístup k těmto informacím, s těmito údaji nakládaly jako s důvěrnými a aby usilovaly o zachování jejich bezpečnosti. K vašim údajům budou mít přístup pouze náboroví pracovníci společnosti Air Products, pracovníci personálního oddělení a příslušní manažeři. Vaše osobní údaje budou použity výhradně společností Air Products a nebudou prodávány třetím stranám. Vaše údaje však mohou být zpřístupněny dodavatelům třetích stran, kteří poskytují služby náborovému systému a potřebují přístup k těmto údajům za účelem poskytování svých služeb. Společnost Air Products vyžaduje, aby tyto společnosti odpovídajícím způsobem chránily vaše osobní údaje a nepoužívaly je k neoprávněným účelům. To platí i pro služby poskytované naším podnikovým IT oddělením. 

Žádosti týkající se vašich osobních údajů: přístup, oprava, aktualizace a vymazání
Podle platných právních předpisů a určitých výjimek můžete mít právo na přístup, opravu, odmítnutí zpracování nebo vymazání vašich osobních údajů. 

Aby bylo možné tato práva uplatnit za účelem provedení aktualizací, oprav a/nebo výmazů v souladu s platnými právními předpisy, můžete: 

 • buď opravte nebo odstraňte svůj profil přímo v Infinite BrassRing;
 • nebo kontaktovat tým pro ochranu osobních údajů společnosti Air Products na adrese privacy@airproducts.com.

Společnost Air Products je globální společností se sídly v několika zemích. Pokud jste již dříve v naší organizaci podali žádost jiným způsobem, vaše rozhodnutí neregistrovat se nyní nebude mít na dříve podané žádosti vliv. 

Máte-li obavy ohledně toho, jak společnost Air Products zpracovává vaše osobní údaje, v mnoha zemích máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Jak dlouho bude společnost Air Products uchovávat Vaše údaje?
Osobní údaje jakéhokoliv kandidáta, který se uchází o zaměstnání, budou obecně uchovávány v Infinite BrassRing a/nebo v platformě Eightfold po dobu 3 let od poslední aktualizace provedené kandidátem. Všem kandidátům se doporučuje, aby v případě potřeby aktualizovali své údaje. 

V případě úspěchu budou veškeré shromážděné osobní údaje uchovávány v našich personálních systémech po dobu vašeho zaměstnání u společnosti Air Products a po další období uchovávání údajů po odloučení v závislosti na zemi vašeho zaměstnání. 

Jak vaše údaje zabezpečíme?
Provádíme administrativní, technické a fyzické zabezpečení vámi poskytovaných osobních údajů, navržené k ochraně před náhodným, nezákonným nebo neoprávněným zničením, ztrátou, pozměněním, přístupem, zveřejněním nebo použitím. Tato opatření budeme podle potřeby aktualizovat dle nových dostupných technologií. 

Změny
Společnost Air Products si vyhrazuje právo toto oznámení o ochraně osobních údajů kdykoli upravit nebo doplnit. Datum účinnosti tohoto oznámení o ochraně osobních údajů je uvedeno na začátku tohoto oznámení. Kontrolujte je prosím pravidelně, a to zejména předtím, než poskytnete jakékoli osobně identifikovatelné údaje. 

Kontaktujte nás
Společnost Air Products kontroluje a odpovídá za bezpečnost Vašich osobních údajů. Neváhejte se nás zeptat na otázky týkající se našich poskytovatelů třetích stran, týkající se našeho oznámení o ochraně osobních údajů, neváhejte si vyžádat kopii svých osobních údajů nebo vymazat své osobní údaje. Z právních důvodů Vám kontakty uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů neodpoví na žádné otázky týkající se Vaší žádosti. Zasílejte prosím pouze požadavky týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení na adresu privacy@airproducts.com