Once the menu is open you can move between options with the arrow keys and select an option with the enter or space keys. Typeahead search is also available.
Air Products Go to Home Page

Zasady zachowania prywatnoś

Uwaga: musisz wyrazić ZGODĘ, aby kontynuować.

Data ostatniej aktualizacji: Lipiec 2022

Air Products szanuje Państwa obawy dotyczące prywatności przekazywanych nam danych osobowych. Uważamy również, że ważne jest, aby informować o sposobie wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz przestrzegania przez Air Products Polityki prywatności.

Cel, zakres i zgoda
Niniejsza Informacja o zasadach ochrony prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych podanych przez użytkownika w związku z ubieganiem się o pracę na obecne i przyszłe oferty pracy w grupach spółek Air Products. Obejmuje to wszelkie późniejsze informacje zebrane w związku z Twoim podaniem, procesem oceny i późniejszym zatrudnieniem, w przypadku podjęcia pracy. Firma Air Products będzie przetwarzać takie dane osobowe w trakcie procesu rekrutacji i potencjalnych procesów poprzedzających/wprowadzanie przed przyjęciem do pracy oraz może przekazywać podanie o pracę oraz zawarte w nim dane osobowe innym podmiotom powiązanym z firmą Air Products, a także firmom zewnętrznym zaangażowanym w proces rekrutacji. 

Należy pamiętać, że w przypadku niepowodzenia rekrutacji na wybrane stanowisko możemy kontaktować się z Państwem w sprawie rekrutacji na inne stanowiska, jeżeli uznamy, że Państwa umiejętności lub doświadczenie będą odpowiednie. Nie ma to wpływu na prawo do usunięcia danych kandydata po zakończeniu okresów przechowywania informacji. 

Twoja akceptacja warunków niniejszej Informacji o zasadach ochrony prywatności oznacza Twoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych w celach związanych z dopasowaniem Cię do odpowiednich aktualnych i przyszłych ofert pracy, Twojego podania o pracę i potencjalnych procesów poprzedzających/wprowadzanie przed przyjęciem do pracy, zgodnie z ustaleniami dalej poniżej. W związku z tym zachęcamy do uważnego przeczytania niniejszej Informacji o zasadach ochrony prywatności i prosimy o kliknięcie przycisku „Zgadzam się”, jeśli rozumiesz i akceptujesz warunkami niniejszej informacji.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych

 • • Informacje identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, tytuł, adres zamieszkania, numer telefonu, numer telefonu komórkowego, • Informacje charakterystyczne, takie jak wiek, płeć, data urodzenia, miejsce urodzenia, narodowość itp.
 • • Sytuacja społeczna: jak adres zamieszkania, pozwolenie na pracę, świadectwo zamieszkania, zawód, licencja itp., 
 • • Informacje dotyczące wykształcenia, zdanych egzaminów, kompetencji i umiejętności zawodowych, takie jak wykształcenie, ukończona szkoła, posiadane certyfikaty itp., • Status/ historia zatrudnienia, np. informacje dotyczące byłych pracodawców,
 • • Inne materiały, takie jak zdjęcia z telewizji przemysłowej (w przypadku zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną w jednym z naszych obiektów), nagrania głosowe i wideo (jeśli są wykorzystywane w ramach ocen lub rozmów).
 • • W przypadku przyjęcia do pracy będziemy gromadzić dodatkowe dane osobowe w ramach procesu „przed zatrudnieniem”, takie jak: numer ubezpieczenia społecznego i dane bankowe — informacje te będą wykorzystywane wyłącznie w ramach procesu rekrutacji.

Przedstawione przykłady nie są wyczerpujące. Możemy również gromadzić podobne lub powiązane informacje. Gromadzimy te dane tylko w przypadku, gdy jesteśmy prawnie upoważnieni lub zobowiązani do gromadzenia informacji i/lub w określonych momentach procesu rekrutacji i przyjęcia do pracy.

Administrator danych, zapis i zabezpieczenie, nośniki

 • • Administrator danych: Air Products.
 • • Zapis: Firma Air Products zapisuje Państwa dane osobowe na serwerach i w systemach firmowych oraz na serwerach określonych usług chmurowych i usług zarządzania przechowywaniem danych, które firma Air Products wykorzystuje głównie w Stanach Zjednoczonych.
 • • Przechowywanie: Firma Air Products przechowuje dane przez okres trwania stosunku pracy w firmie Air Products oraz, po zakończeniu takiego stosunku, przez okres, w którym firma Air Products może mieć do czynienia z pytaniami lub roszczeniami związanymi z tą relacją oraz zgodnie z innymi zobowiązaniami prawnymi, podatkowymi i operacyjnymi dotyczącymi przechowywania danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, gdzie i jak długo przechowywane są Państwa dane osobowe, prosimy o kontakt z Biurem ds. ochrony prywatności Air Products privacy@airproducts.com.
 • • Nośniki: Elektroniczne i inne nośniki fizyczne
 • • Międzynarodowe przesyłanie danych: Możemy przekazywać dane osobowe, które gromadzimy na Państwa temat, odbiorcom w krajach innych niż kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zebrane.
  • ○  Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”) lub Szwajcarii, będziemy przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych zapewniających odpowiednią ochronę w zakresie przekazywania danych osobowych odbiorcom w krajach spoza EOG i Szwajcarii. W przypadku przekazywania danych osobowych do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii firma Air Products korzysta ze Standardowych umów ramowych opracowanych przez Komisję Europejską.

Jak działa system aplikacji?
Kandydaci mogą ubiegać się o stanowisko w grupie Air Products w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem internetowego systemu aplikacyjnego o nazwie Infinite BrassRing dostarczanego przez Infinite Computer Solutions Inc., który jest zintegrowany z platformą o nazwie Eightfold i dostarczany przez Eightfold AI Inc. Kandydaci dostarczają swoje CV, które należy dopasować do odpowiednich stanowisk, aplikują na konkretny wakat, praktykę studencką lub stanowisko poprzez otwartą pulę kandydatów. Informacje o aplikacji są przetwarzane przez te strony trzecie i mogą znajdować się w różnych regionach geograficznych zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym prywatności. Rekruterzy firmy Air Products na całym świecie będą mogli przypisać kandydatów do otwartych wakatów w swoich działach firmy Air Products.

W jaki sposób będziemy wykorzystywać Państwa dane?
Twoje dane będą wykorzystywane przez jedną lub więcej firm z grupy Air Products w celu dopasowania Twoich umiejętności i doświadczenia do ofert pracy, skontaktowania się z Tobą w sprawie stanowisk i oceny Twojej aplikacji. W przypadku zatrudnienia, Twoje dane mogą być również przekazywane do systemów HR firmy Air Products w celach administracyjnych związanych z zatrudnieniem.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Należy wiedzieć, że w procesie rekrutacji i potencjalnego procesu przyjęcia do pracy dane osobowe użytkownika będą przekazywane z jego kraju ojczystego do innych podmiotów Air Products na całym świecie. Firma Air Products wymaga od wszystkich swoich podmiotów, które mają dostęp do informacji, traktowania tych danych jako poufnych i dbania o ich bezpieczeństwo. Dostęp do Państwa danych będą mieli tylko rekruterzy Air Products, pracownicy działu kadr i odpowiedni menedżerowie. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę Air Products i nie będą sprzedawane stronom trzecim. Państwa dane mogą być jednak ujawniane dostawcom zewnętrznym, którzy obsługują system rekrutacji i wymagają dostępu do danych w celu świadczenia usług. Firma Air Products wymaga od tych firm odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych użytkownika i niewykorzystywania ich w nieupoważnionych celach. Dotyczy to również usług świadczonych przez nasz korporacyjny dział IT. 

Wnioski dotyczące Państwa danych osobowych: dostęp, korekta, aktualizacja i usuwanie
Zgodnie z obowiązującym prawem i pewnymi wyjątkami mogą Państwo mieć prawo dostępu, sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z tych praw w celu dokonania aktualizacji, poprawek i/lub usunięcia zgodnie z obowiązującym prawem, można:

 • • poprawić lub usunąć swój profil bezpośrednio w Infinite BrassRing;
 • • lub skontaktować się z Zespołem ds. prywatności danych Air Products pod adresem privacy@airproducts.com 

Air Products jest firmą globalną, działającą w kilku krajach. Jeśli złożyli już Państwo aplikację do naszej organizacji w inny sposób, Państwa decyzja o nierejestrowaniu się nie wpłynie na złożone wcześniej aplikacje.

W wielu krajach mają Państwo prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez Air Products.

Jak długo Air Products będzie przechowywać Państwa dane?
Dane osobowe każdego kandydata ubiegającego się o pracę będą zazwyczaj przechowywane w Infinite BrassRing i/lub platformie Eightfold przez okres 3 lat od ostatniej aktualizacji dokonanej przez kandydata. Zachęcamy wszystkich kandydatów do aktualizowania swoich danych w razie potrzeby.

W przypadku powodzenia wszelkie zgromadzone dane osobowe będą przechowywane w naszych systemach kadrowych i przechowywane przez okres zatrudnienia w firmie Air Products oraz przez dodatkowy okres przechowywania po zakończeniu stosunku pracy w zależności od kraju zatrudnienia.

W jaki sposób zabezpieczymy Twoje dane?
Stosujemy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przekazanych przez użytkownika przed przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieautoryzowanym zniszczeniem, utratą, zmianą, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Będziemy aktualizować te środki w miarę pojawiania się nowych technologii, w zależności od potrzeb.

Modyfikacje
Firma Air Products zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany niniejszej informacji o ochronie prywatności w dowolnym momencie. Data wejścia w życie niniejszej informacji o ochronie prywatności jest wyświetlana na początku. Prosimy sprawdzać okresowo, a zwłaszcza przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Kontakt z nami Firma
Air Products kontroluje i odpowiada za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Zapraszamy do zadawania nam pytań dotyczących naszych dostawców stron trzecich, naszej Informacji o zasadach ochrony prywatności, żądania kopii swoich danych osobowych lub usunięcia danych osobowych. Ze względów prawnych osoby kontaktowe podane w niniejszej informacji o ochronie prywatności nie będą odpowiadać na żadne pytania dotyczące Twojej aplikacji. Prosimy o przesyłanie wyłącznie próśb dotyczących prywatności i bezpieczeństwa danych na adres privacy@airproducts.com.